Socialize

Facebook
Home » Teorii si strategii » Paideia » RECURS LA PEDAGOGIE – Relația dintre educație și instruire

RECURS LA PEDAGOGIE – Relația dintre educație și instruire


Prof. univ. dr. emerit Sorin CRISTEA

Relația dintre educație și instruire poate fi reconstituită la nivelul raporturilor epistemologice existente între Fundamentele pedagogiei (Teoria generală a educației) și Didactica generală (Teoria generală a instruirii). Cele două științe pedagogice fundamentale fixează limbajul de specialitate propriu domeniului, delimitat de cel comun, caracterizat prin imprecizie sau de cel pseudoștiințific, marcat de „opinionită“ – „substitut al științei și al reflecției serioase“ (Cezar Bîrzea, Arta și știința educației, EDP. RA., București, 1995, p. 34).

Conceptele fundamentale de educație și instruire constituie „nucleul epistemic tare“ al pedagogiei. Constituie obiectul de studiu specific al celor două științe pedagogice fundamentale (teoria generală a educațieiteoria generală a instruirii) aflate la baza construcției epistemologice (teoretice, normative și metodologice) a tuturor științelor educației, mai vechi sau mai noi. În perspectiva paradigmei curriculumului, putem avansa un model de definire și analiză a educației și a instruirii construit la nivelul unor raporturi logice între general și particular, reflectate de conceptele fundamentale care stabilizează epistemologic limbajul pedagogic de specialitate angajat în abordarea generală, abstractă (profundă, esențială) și multifazică (în evoluție istorică) a obiectului de studiu, normativității și metodologiei de cercetarespecifice pedagogiei.

Concepte pedagogice fundamentale care definesc: TEORIA GENERALĂ A EDUCAȚIEI (FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI) TEORIA GENERALĂ A INSTRUIRII (DIDACTICA GENERALĂ)
I. Obiectul de studiu specific Activitatea de educație în contextul sistemului de educație / învățământ. Funcțiile generale – structura de bază Activitatea de educație în contextul procesului de învățământ. Funcțiile generale – structura de bază
  Finalitățile macrostructurale ale educației / sistemului de învățământ: idealul educației, scopurile generale ale educației Finalitățile microstructurale ale instruirii procesului de învățământ: obiectivele generale, specifice, concrete (operaționale)
  Conținuturile generale
ale educației: morale, intelectuale, tehnologice, estetice, psihofizice
Conținuturile generale ale instruirii: documentele curricu­lare / plan de învățământ, programe și manuale școlare, auxiliare școlare
  Formele generale ale educației: organizate prin activități (formale; nonformale); neorganizate, prin influențe spontane (informale) Formele generale ale instruirii: formale; nonformale; informale; de tip frontal, microgrupal, individual; tipuri și variante de lecție etc.
  Metodologia educației: morale, intelectuale, tehnologice, estetice, psihofizice. Strategiile de dirijare / autodirijare a educației Metodologia instruirii: metode centrate predominant pe comunicare, cercetare, acțiune, raționalizare. Strategii de instruire
  Evaluarea de sistem / a sistemului de învățământ Evaluarea de proces / a procesului de învățământ
  Sistemul de educație / învățământ – niveluri de: organizare, conducere, distribuție a resurselor pedagogice, relație cu societatea Procesul de învățământ: activități de instruire pe trepte și discipline de învățământ; situații concrete (determinate de resursele și condițiile existente)
  Acțiuni integrate în Activitatea de educație: comunicarea mesajului pedagogic – realizarea răspunsului dirijat/autodirijat – evaluarea continuă (prin conexiune inversă externă / internă) Acțiuni integrate în Activitatea de instruire: predarea (comunicarea mesajului didactic) – învățarea (receptarea, asimilarea, interiorizarea, valorificarea – mesajului didactic) – evaluarea (verificarea / estimarea rezultatelor acțiunilor de predare-învățare
II. Normativitatea
specifică
Ordonarea educației, la nivel macrostructural: axiome, legi; principii generale de proiectare a educației / instruirii Ordonarea instruirii, la nivel microstructural: principii generale de proiectare a instruirii; principii de organizare, planificare, realizare-dezvoltare; principii didactice
III. Metodologia de cercetare specifică Metodologia de cercetare fundamentală (teoretică și istorică) Metodologia de cercetare fundamentală (teoretică și istorică) Metodologia de cercetare operațională (empirică, experimentală; calitativă și cantitativă)