Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » 20 de programe de vară dedicate liceenilor, prin Schema de Granturi Competitive pentru universităţi din Proiectul privind Învăţământul Secundar / ROSE

20 de programe de vară dedicate liceenilor, prin Schema de Granturi Competitive pentru universităţi din Proiectul privind Învăţământul Secundar / ROSE

Opt instituţii de învăţământ superior din sistemul public derulează, în perioada iulie – septembrie 2017, pentru mai mult de 1.000 de elevi, prin Schema de Granturi Competitive pentru universităţi din cadrul proiectului ROSE.

Beneficiari sunt elevi din liceele de stat eligibile pentru obţinerea de granturi în cadrul Schemei de granturi pentru licee, de preferinţă cei din clasele terminale de liceu care provin din grupuri dezavantajate. Mai exact, sunt vizaţi elevii aflaţi în situaţie de risc: trăiesc în familii cu venituri mici, aparţin minorităţilor naţionale (inclusiv romi), locuiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există şcoli în proximitate, au unul sau ambii părinţi în străinătate sau au cerinţe educaţionale speciale.

Activităţile organizate în special în campusuri oferă acestor elevi o experienţă universitară timpurie, menită să îi familiarizeze cu mediul academic şi să iniţieze o dezvoltare a abilităţilor relevante pentru succesul în învăţământul superior.

Cu acest prilej, elevii pot participa la ateliere de lucru, vizite de studiu, competiţii sportive, evenimente culturale etc., adică atât activită?i legate?direct?de via?a universitar? ?i de?specificul?facult??ilor implicate, c?t ?i?activit??i?prin care s? cunoasc??ora?ul ?n care ar urma s? ??i continue studiile. Durata este cuprins? ?ntre dou? ?i trei s?pt?m?ni.?Este important de men?ionat c? se?acord??o aten?ie deosebit? siguran?ei ?i securit??ii liceenilor?participan?i. Astfel, spre exemplu, este solicitat acordul scris al p?rin?ilor/tutorilor legal institui?i, iar elevii sunt informa?i ?i instrui?i ?n leg?tur? cu?regulile ce trebuie respectate.

ţi legate direct de viaţa universitară şi de specificul facultăţilor implicate, cât şi activităţi prin care să cunoască oraşul în care ar urma să îşi continue studiile. Durata este cuprinsă între două şi trei săptămâni. Este important de menţionat că se acordă o atenţie deosebită siguranţei şi securităţii liceenilor participanţi. Astfel, spre exemplu, este solicitat acordul scris al părinţilor/tutorilor legal instituiţi, iar elevii sunt informaţi şi instruiţi în legătură cu regulile ce trebuie respectate.

Informaţii detaliate despre cele 20 de programe de vară pot fi obţinute de la universităţile beneficiare folosind următoarele coordonate: Universitatea Politehnica Timişoara (0256/403.291,etcsi@upt.ro), Universitatea de Vest din Timişoara (0256/592.694, tiberia.lazarut@e-uvt.ro), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara (0256/277.441, 0256/277.069, ccoc@usab-tm.ro), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (0264/405.300 int. 5116, rose.sv@ubbcluj.ro), Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (0264/401.328, electrosummerutcn@gmail.com), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (0336/130.108, stefan.balta@ugal.ro), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (0232/201.293, radu.robota@uaic.ro) şi Universitatea din Craiova (0251/413.102, roseucv@incesa.ro).

Până la finalul Schemei de Granturi Competitive pentru universităţi – Programe de Vară (SGU-SV) din cadrul proiectului ROSE (2020), se estimează un număr de peste 10.000 de elevi – beneficiari prin intermediul a 640 de programe de vară de tip punte. Apelul la propuneri de subproiecte din runda a II-a va fi lansat în luna noiembrie a acestui an, urmând ca activităţile să se desfăşoare în perioada mai-septembrie 2018.

Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanţat integral de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015, şi se desfăşoară în intervalul 2015 – 2022.

Biroul de Comunicare al MEN