Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Adevărata provocare pentru noi a fost trecerea salariilor angajaţilor din învăţământul preuniversitar de la autoritatea locală la inspectoratele şcolare judeţene“

„Adevărata provocare pentru noi a fost trecerea salariilor angajaţilor din învăţământul preuniversitar de la autoritatea locală la inspectoratele şcolare judeţene“

Interviu cu prof. Florin LAZĂR, inspectorul şcolar general al ISJ Bacău


Stimate domnule inspector şcolar general Florin Lazăr, după o foarte zbuciumată perioadă pe care învăţământul a traversat-o în această iarnă, s-a instalat liniştea şi ordinea, cel puţin la nivelul şcolii băcăuane. Ce s-a întâmplat la nivelul judeţului dumneavoastră în toate aceste luni? Cu ce proiecte, cu ce speranţe personale şi profesionale aţi traversat această perioadă?

Perioada „zbuciumată“ despre care vorbiţi nu a afectat învăţământul băcăuan în temeiurile sale. Începutul anului şcolar a însemnat încheierea procesului de asigurare a resursei umane în unităţile de învăţământ şi, în acest sens, pot menţiona că 97,3% din cadrele didactice angajate în acest an şcolar constituie personal calificat, ceea ce, în comparaţie cu anii din urmă, e o adevărată performanţă. În pofida dificultăţilor obiective, profesorii îşi desfășoară, în continuare, cu dăruire şi competenţă, munca atât la catedră, cât şi în afara acesteia, iar majoritatea elevilor studiază serios, în limitele înzestrării lor intelectuale. În plus, amintesc de rezultatele deosebite obţinute la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare (peste 30 de premii – multe locuri I – şi menţiuni, la nivel gimnazial şi la nivel liceal.   De asemenea, în judeţul Bacău s-a realizat descongestionarea reţelei şcolare prin transformarea unor structuri arondate în niveluri, fără a închide nicio unitate de învăţământ cu personalitate juridică şi, foarte important, fără a periclita catedrele şi posturile. Un proiect important derulat cu partenerii noştri, Primăria Municipiului Bacău, Direcţia Generală Anticorupţie şi Asociaţia pentru Prevenirea Adicţiei şi a Comportamentului Adictiv, este „Atitudinea anticorupţie. Corupţia stopează evoluţia“. Acesta are semnificaţii profunde în contextul imaginii tinerilor noştri în Europa. Însă adevărata provocare pentru noi a fost trecerea salariilor angajaţilor din învăţământul preuniversitar de la autoritatea locală la inspectoratele şcolare judeţene, în ianuarie 2018.

Ce se întâmplă la nivelul judeţului Bacău cu învăţământul profesional dual? Există interes pentru această formă de învăţământ de care piaţa muncii are atâta nevoie?

La nivelul judeţului Bacău, preocuparea privind implemen­tarea şi dezvoltarea învăţământului profesional dual s-a conturat începând cu anul şcolar 2016-2017, prin eforturile depuse atât de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, cât şi de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi de operatorii economici din judeţ (firme româneşti sau străine). Analizând cronologic evoluţia acestui subsistem educaţional, putem menţiona câteva etape importante. În anul şcolar 2016-2017, în perioada 3-31 ianuarie 2017, au avut loc negocierea şi semnarea protocolului dintre Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău şi Primăria Bacău, Patronatul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Primăria Bacău, fundamentat juridic prin Hotărârea nr.19/31.I.2017 a Consiliului Local Bacău, document ce a contribuit, prin dialog social şi prin antrenarea răspunderii publice a celor implicaţi, la armonizarea politicilor, strategiilor şi acţiunilor concrete în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivelul învăţământului preuniversitar cu cerinţele complexe, generale sau specifice ale mediului economic, social şi cultural specifice municipiului Bacău.

În perioada ianuarie-februarie 2017, s-a încheiat contractul-cadru între Liceul Tehnologic J.M. Elias Sascut, Primăria Sascut şi firmele SC Eurorin SRL, SC Inter-Agroaliment SRL. În urma acestui parteneriat, în anul şcolar 2017-2018, la acest liceu a funcţionat prima clasă de învăţământ profesional dual din judeţ, calificarea: mecanic agricol (dintre cei 28 de elevi, în planul propus, 24 urmează cursurile). În perioada destinată contractării pentru proiectarea cifrei de şcolarizare pe 2017-2018, au existat mai multe solicitări pentru învăţământul dual de la firme precum: SC Aerostar SA, Chimcomplex SA, însă nu s-au finalizat ca urmare a legislaţiei ce nu asigură, în opinia exprimată de către reprezentanţii agenţilor economici interesaţi, firmele că îşi vor recupera investiţia făcută în forţa de muncă (nu sunt siguri că elevii vor lucra la ei după ce finalizează şcoala, pentru că nu există condiţii de acest tip în contractul-cadru şi în cel de pregătire practică).

În anul şcolar 2017-2018, am identificat firme care, deşi nu au optat pentru învăţământul dual, oferă elevilor de la învăţământul profesional burse în afara celei de stat (Chimcomplex, Barrier Bacău, OMV Petrom – pentru elevii de la Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, Moineşti).

Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019, pentru care s-au realizat contractele-cadru în perioada decembrie 2017- ianuarie 2018, cuprinde tot o clasă de învăţământ profesional dual, dar la două unităţi de învăţământ: 14 locuri la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Bacău – calificare tipograf off set (firma care finanţează: Hecomin Impex SRL) şi 14 locuri – mecanic agricol – la Liceul Tehnologic Oneşti (firmele care finanţează: SC Agricultorul SRL, SC Agrotehnogrup SRL, Carlacton SA).

Cum se descură Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău cu plata salariilor angajaţilor din sistem? E greu? E uşor?

Încă de la fundamentarea reţelei şcolare şi a cifrei de şcolarizare, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău a avut în vedere cheltuirea raţională a banului public; preocuparea noastră permanentă a fost găsirea unor soluţii viabile prin care să nu risipim fondurile bugetare. Reţeaua şcolară, după cum se ştie, e gândită şi propusă de autorităţile locale, inspectoratele şcolare dând avizul conform. Judeţul Bacău, ca şi alte câteva, cu o structură geografică şi demografică destul de complexă, are câteva probleme în sensul celor de mai sus, adică nu se încadrează în bugetul repartizat. Urmează să facem cunoscută Ministerului Educaţiei Naţionale situaţia ca atare şi să vedem ce soluţii găsim împreună.

Printre problemele cu care se confruntă educaţia românească se numără şi costul standard per elev, insuficient în multe locuri din ţară. Ce se întâmplă în judeţul Bacău?

Întrebarea aceasta are legătură directă cu cea de dinainte, fiind, de fapt, adevărata cauză a insuficienţei bugetului alocat. E adevărat că trebuie să respectăm Hotărârea de Guvern privind costurile standard, dar trebuie, în același timp, să recunoaştem că există cel puţin două probleme specifice, probabil, nu numai judeţului Bacău: pe de o parte, avem destule unităţi de învăţământ care nu au efective numerice conform normativelor şi nici nu există şanse, la nivelul acestor UAT-uri, să se întâmple un reviriment, având în vedere plecarea locuitorilor acestora, în procent mare, şi întoarcerea lor, într-un procent mic. Judeţul Bacău are multe localităţi izolate, din punct de vedere geografic, în care transportul e dificil de realizat, mai ales în condiţii meteorologice nefavorabile. Pe de altă parte, în unităţile de învăţământ de elită, s-au concentrat, de-a lungul timpului, cadre didactice care au acumulat vechime mare în învăţământ, unele pensionabile, beneficiare în număr mare a gradaţiei de merit şi având titlul de doctor. Credem că e necesar să se regândească sistemic şi să se coreleze optim, în funcţie de condiţiile obiective sau specifice existente în teritoriu, dimensionarea reţelei şcolare cu cifrele de şcolarizare şi cu costurile standard pe elev.

Abandonul timpuriu este o altă mare problemă. Cum stau lucrurile, din acest punct de vedere, la nivelul judeţului Bacău?

Elevii aflaţi în risc de abandon şcolar sunt abordați cu prioritate, implicând toate instrumentele necesare pentru diminuarea acestui fenomen. De exemplu, în școlile din județul Bacău, în semestrul I al acestui an şcolar, au fost identificaţi 8 copii din învăţământul preşcolar şi 84 de elevi din învăţământul primar cu risc de abandon şcolar, aceștia beneficiind de consiliere de specialitate individuală sau de grup. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău a intervenit şi prin programe psihopedagogice de prevenire şi combatere a abandonului şcolar precum „Îmi place școala!“, „Cu drag la școală!“. Mai mult, în cele 51 de unităţi de învățământ unde se implementează proiectul UNICEF „Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii“, profesorul-consilier școlar şi mediatorul şcolar lucrează, integrat, cu specialişti din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. Atrage atenția diversitatea modalităților de intervenție și capacitatea de cuprindere a părinților și cadrelor didactice în programe specifice; spre exemplu, în perioada ianuarie-decembrie 2017, au avut loc peste 80 de activități cu părinții copiilor cu absenteism ridicat/în risc de abandon, iar un număr de 350 de cadre didactice au participat la activități de formare pe teme precum consilierea părinților, violența, educația pentru sănătate, școala prietenoasă.

Se apropie perioada de foc a examenelor naţionale. Ce sperați de la acestea, domnule inspector şcolar general? Cu ce rezultate s-au încheiat simulările din această iarnă-primăvară?

Rezultatele obţinute de elevii băcăuani la simulările examenelor de evaluare naţională – clasa a VIII-a – şi de bacalaureat, desfăşurate în luna martie, arată înscrierea în media naţională, în fond, păstrarea unei direcţii ce subliniază importanţa conştientizării candidaţilor în ceea ce priveşte seriozitatea pregătirii pentru reuşită – fapt experimentat odată cu situarea judeţului nostru pe locul I la bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017. Sincopele (inevitabil existente) sesizate prin analiza notelor la disciplinele de examen au generat aplicarea unor măsuri remediale atât la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, prin monitorizarea activităţii la clasă, cât şi în unităţile de învăţământ, implicându-i pe toţi cei vizaţi: profesori şi elevi – prin ore de pregătire suplimentară, prin lucru diferenţiat în funcţie de nevoile emoţional-intelectuale şi sociale ale copiilor –, dar şi părinţii, cu care şcoala trebuie să colaboreze strâns, constructiv, într-o deplină înţelegere a exigenţelor, mereu noi, ale învăţământului preuniversitar de astăzi.

 Interviu realizat de Oana PANAIT