Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Ultima ora » Codul Etic al Profesorului

Codul Etic al Profesorului

Capitolul I – Dispoziţii generale

 1. Codul etic al profesorilor reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită care trebuie să guverneze activitatea în cadrul instituţiei de învăţământ în conformitate cu onoarea şi demnitatea profesiei.
 2. Scopul îl constituie crearea codului moral necesar desfăşurării procesului educativ, astfel încât profesorul să îşi îndeplinească toate obligaţiile cu profesionalism şi corectitudine, să se abţină de la orice acţiune care ar putea aduce prejudicii instituţiei pe care o reprezintă.
 3. Respectarea normelor cuprinse în prezentul cod etic constituie un criteriu pentru evaluarea eficienţei calităţii activităţii şi integrităţii cadrului didactic.

Capitolul II – Principiile fundamentale şi normele de conduită în desfăşurarea procesului educativ ce trebuie respectate

Competenţa profesională – principiu conform căruia toate activităţile desfăşurate în cadrul instituţiei de învăţământ sunt tratate cu profesionalism, pe baza cunoştinţelor şi aptitudinilor dobândite prin studiile de specialitate. În acest sens, cadrul didactic are următoarele obligaţii: • nivel corespunzător de pregătire • să cunoască cadrul legislativ de specialitate • să se preocupe în mod constant de perfecţionare • să îndeplinească obligaţiile prevăzute în fişa postului şi metodologia de evaluare. Integritatea – principiu conform căruia cadrul didactic trebuie să respecte următoarele reguli de conduită: să‑şi exercite atribuţiile de serviciu cu onestitate, corectitudine, bună‑credinţă şi responsabilitate; să respecte reglementările legale în vigoare şi să acţioneze în conformitate cu cerinţele activităţii, neimplicându‑se în acele activităţi în care au, sau ar putea avea, un interes personal; 31 să activeze permanent cu conştiinţa că face un serviciu social important, de care vor beneficia generaţii de elevi.

Obiectivitatea – să facă o evaluare obiectivă tuturor aspectelor relevante din activitatea desfăşurată şi să nu fie influenţaţi de propriile interese sau de interesele altora în formarea propriei opinii.

Confidenţialitatea – să nu folosească informaţiile obţinute în cursul activităţii sale în scopuri personale sau contrare legii. Neutralitatea – să aibă, în toate situaţiile, o atitudine de neutralitate în relaţiile sale cu colegii, părinţii şi elevii şi să comunice cu aceştia civilizat şi politicos.

DOMENIILE DE APLICAŢIE
I. Procesul instructiv‑educativ

 1. Educatorii au datoria să‑şi perfecţioneze cunoştinţele de didactică, pedagogie, metodică şi toate celelalte strategii sau procedee de elaborare sau transmitere a cunoaşterii de tip şcolar. 2. Niciun educator nu poate refuza să‑i instruiască pe elevi pe motivul unui nivel intelectual slab, al unor carenţe culturale sau dificultăţi şcolare. Totuşi, el va refuza să predea conţinuturi care îi depăşesc pregătirea, aptitudinile, capacităţile.
 2. Cadrul didactic va refuza să răspândească informaţiile din domeniile de învățare, care le relevă mai mult ca ideologii decât în calitate de cunoştinţe. El va acţiona pentru a rezista autorităţilor ideologice, politice sau administrative care se servesc de învăţământ în scopuri propagandistice.
 3. Etica învăţământului exclude orice comision pentru predare, bază materială, costuri conexe, adiacente ale învăţământului. Acceptarea oricărei forme de daruri, în schimbul sfaturilor, aprecierilor, recomandărilor sau notărilor este strict interzisă.
 4. Un educator nu poate impune mijloace, suporturi didactice cărţi etc., care depăşesc puterea de cumpărare a elevilor săi. Un elev nu poate fi îndepărtat, blamat, sancţionat dacă nu dispune de fonduri pentru a‑şi procura mijloacele necesare studiilor. Datoria educatorului este de a‑l informa pe elev asupra mijloacelor necesare pentru o optimă instrucţie sau de a găsi el însuşi o soluţie în situaţiile deficitare. Educatorul nu va presta, direct sau indirect, o altă profesie care să‑i permită să obţină profit prin presiuni asupra elevilor.

32 6. Cadrul didactic trebuie să se abţină să difuzeze elevilor informaţii care să vizeze aderarea lor la organizaţii, mişcări, asociaţii etc., dacă acestea nu au legătură cu specificul vieţii şcolare şi cu obiectivele formării.

 1. Apartenenţele politice, sindicale, religioase sau de altă natură nu trebuie să împiedice respectarea integrală a codului deontologic.
 2. Educatorul nu trebuie să divulge date despre elevi. El nu trebuie să piardă din vedere capacitatea de evoluţie a fiecărui individ, posibilitatea infinită de perfecţionare.
 3. Profesorul trebuie să aibă o ţinută decentă, în conformitate cu statutul său de model moral şi estetic.
 4. Relaţiile între cadrele didactice

Orice cadru didactic trebuie să ia atitudine faţă de exercitarea ilegală a învăţământului, respingând orice încalcare a principiilor deontologice. Între cadrele didactice trebuie să se manifeste respect reciproc. Nimeni nu trebuie să conteste valoarea unui coleg sau să răspândească opinii susceptibile de a‑l prejudicia. Cadrul didactic nu trebuie să influenţeze elevii, transmiţându‑le acestora anumite îndoieli cu privire la capacitaţile unui coleg. Într‑o echipă de cadre didactice care lucrează împreună cu o clasă de elevi, dacă există păreri contradictorii cu privire la anumite chestiuni, este bine să se adopte o poziţie comună fără a crea o stare de nelinişte în rândul elevilor. Documentele administrative, care permit profesorului să consemneze rezultatele şcolare (cataloage, registre matricole etc.) nu trebuie să fie publice. Informaţiile privind statutul claselor sale sau a elevilor săi, datele personale ale elevilor, actele activităţilor speciale de evaluare (jurii, instanţe) se păstrează doar pentru sine. Învăţământul (conţinuturile, metodele, evaluarea) trebuie să excludă orice intenţie clientelară.

III. Relaţiile cu elevii

 • Un cadru didactic trebuie să acţioneze în aşa fel încât relaţiile private pe care le întreţine cu elevii săi să nu‑l îndeparteze niciodată de principiile deontologice. • Dreptul la intimitate trebuie garantat în relaţia cu educaţii. 33 • Cadrul didactic se va limita să discute (frontal sau individual) doar acele probleme specifice, care ţin de învăţare, şcoală, educaţie. Atunci când sesizează că unii elevi au nevoie de consiliere specializată, acesta îi va orienta pe elevii respectivi spre specialişti capabili să răspundă la întrebările care ies din aria lui de competenţă (psiholog, psihiatru, medic etc.). • Orice cadru didactic se angajează să îndeplinească în întregime programul şcolar şi să atingă obiectivele anunţate pentru o perioadă determinată. • Când un cadru didactic judecă cazul unui elev pe plan disciplinar, el nu poate să se bazeze decât pe comportamentul acestuia în timpul studiilor. Nu trebuie să decidă niciodată în locul autorităţilor administrative sau juridice, chiar pentru nişte fapte apărute în timpul programului şcolar. • Cadrul didactic nu are dreptul să divulge informaţiile pe care le deţine despre foştii lui elevi sau colaboratori. Nu este permisă nici divulgarea informaţiilor despre cei care nu mai sunt în sistem (colegi, elevi). • Un cadru didactic nu va încerca niciodată să‑şi fabrice statutul profesional acceptând idei sau activităţi ale elevilor, colegilor sau ale anturajului şcolar. Cadrul didactic trebuie să refuze orice subordonare sau influenţare care poate afecta negativ calitatea activităţii didactice. • Profesorul trebuie să folosească un limbaj decent şi să aibă un comportament civilizat faţă de elevi, în conformitate cu statutul de educator.

Capitolul IV – Dispoziţii finale

 • Nerespectarea regulilor de conduită prevăzute de prezentul cod deontologic constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare ( Legea Învăţământului, Statutul Personalului Didactic și Codul Muncii). • Managerul Instituţiei şi Consiliului de Administraţie răspund de informarea şi aplicarea prezentului cod deontologic. • Dispoziţiile acestui cod deontologic se aplică în punctajul general acordat activităţii pedagogice a cadrului didactic (fişa de evaluare).