Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Noutati legislative » Despre încadrarea personalului didactic

Despre încadrarea personalului didactic

Având în vedere numeroasele întrebări primite în ultimele zile referitoare la încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora, ne propunem să clarificăm câteva aspecte:
Potrivit art. 254, alin. (1) din Legea educației naționale: „În unitățile de învățământ sau în consorțiile școlare poate fi angajat personal didactic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată de cel mult un an școlar, cu posibilitatea prelungirii contractului, respectiv în plata cu ora, în condițiile legii”. Alineatul 3 al aceluiași articol prevede: „În învățământul preuniversitar de stat și particular, posturile didactice se ocupă prin concurs organizat la nivelul unității de învățământ cu personalitate juridică, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului”. Totodată, alin. (8), lit. b) al art. 254 prevede: „Concursul prevăzut la alin. (3) constă în: … prezentarea unui curriculum vitae și susținerea unui interviu la angajarea prin plata cu ora a personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat”.
Din conținutul dispozițiilor art. 254 din Legea educației naționale mai sus menționate este evident faptul că legiuitorul a reglementat că încadrarea personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat în sistem de plata cu ora se face prin încheierea unui contract individual de muncă.
De asemenea, potrivit art. 10 din Legea nr. 53/2003, republicată: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”.
Art. 12 din aceeași lege stipulează: „(1) Contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată.
(2) Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, în condițiile expres prevăzute de lege”.
Art. 30, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 republicată prevede: „Încadrarea salariaților la instituțiile și autoritățile publice și la alte unități bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz”.
Conform art. 83, lit. h) din aceeași lege: „Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri: …«în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale…»
Totodată, potrivit prevederilor art. 104, alin. (1) din Codul muncii: „Angajatorul poate încadra salariați cu fracțiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parțial”.
Din interpretarea dispozițiilor legale mai sus menționate, având în vedere și sancțiunile prevăzute de art. 260, alin. (1), lit. e) și f), dar și de art. 264, alin. (3) din Codul muncii, rezultă că, de la modificarea Codului muncii prin Legea nr. 40/2011, prestarea unei munci, indiferent de fracțiunea de normă, se face numai prin încheierea unui contract individual de muncă.
Menționăm că, la solicitarea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (actualmente Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice) ne-a comunicat, prin adresa nr. 15553/1311/08.11.2011, următoarele: „Conform prevederilor art. 104, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, angajatorul poate încadra salariați cu fracțiune de normă, prin încheierea unor contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, denumite contracte individuale de muncă cu timp parțial. În consecință, pentru prestarea unei munci, indiferent de mărimea fracțiunii de normă, urmează a se încheia contract individual de muncă cu timp parțial, pe durată determinată sau nedeterminată”.
În urma numeroaselor demersuri ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (actualmente Ministerul Educației Naționale) a recunoscut că se încheie contracte individuale de muncă pentru activitatea didactică prestată la plata cu ora, prin Adresa MECTS nr. 25121/26.01.2012, dar și prin emiterea Ordinului nr. 5411/2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, aprobate prin OMECTS nr. 5559/2011, care prevede expres dreptul personalului didactic pensionat încadrat cu contract de muncă pe durată determinată în regim de plata cu ora, cu normă întreagă sau pe fracțiuni de normă, de a beneficia de concediu de odihnă. Acest ordin a fost emis de MECTS în urma adresei FSLI nr. 1585/18.07.2012, prin care solicitam doamnei ministru Ecaterina Andronescu emiterea în regim de urgență a unor precizări privind modul de calcul al indemnizației de concediu de odihnă care se cuvine cadrelor didactice încadrate exclusiv în regim de plata cu ora, deoarece unitățile de învățământ nu știu cum să procedeze pentru calculul indemnizației de concediu de odihnă care li se cuvine acestora.
Se impune menționat și faptul că, potrivit art. 157, alin. (6) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 – Anexă la Ordinul MECTS nr. 5560/2011, cu modificările și completările ulterioare: „Încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic titular din aceeași unitate de învățământ și a personalului didactic asociat și pensionat se face pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului școlar”.
Rezultă că, în cazul personalului didactic asociat și a personalului didactic pensionat care este încadrat exclusiv în regim de „plata cu ora”, contractul individual de muncă pe durată determinată se încheie pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului școlar.
Reamintim și faptul că, potrivit art. 1 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5635/2012 privind structura anului școlar 2012-2013 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651/13.09.2012):
„(1) Anul școlar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie 2013;
c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;
d) pentru clasele din învățământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare;
e) pentru învățământul special, clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare”, iar conform art. 2 al aceluiași ordin, „Anul școlar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la data de 31 august 2013 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012;
În perioada 5-11 noiembrie 2012, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță;
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013.
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013;
Vacanța de primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013;
Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013;
Vacanța de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013”.
În ceea ce privește concediul de odihnă, sunt incidente dispozițiile art. 2, alin. (2), (3) și (5) și art. 5, alin. (2) din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ – Anexă la OMECTS nr. 5559/2011, cu modificările ulterioare, potrivit cărora:
Art. (2), alin.(2): „Cadrul didactic care a desfășurat activitate la catedră o parte din anul școlar… are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporțional cu numărul lunilor lucrate în anul școlar respectiv.
(3) În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului școlar…, durata concediului de odihnă este proporțională cu perioada lucrată…
(5) Personalul didactic încadrat pe fracțiuni de normă bene­ficiază de concediu de odihnă proporțional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) și (3)”.
Art. 5, alin. (2): „Personalul didactic pensionat încadrat cu contract de muncă pe durată determinată în regim de plată cu ora, cu normă întreagă sau pe fracțiuni de normă, beneficiază de concediu de odihnă proporțional cu timpul efectiv lucrat, calculat în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (5)”.
În loc de concluzie, din ansamblul prevederilor mai sus menționate rezultă că personalul didactic asociat și personalul didactic pensionat:
– este încadrat în sistem de plata cu ora și i se încheie un contract individual de muncă pe durată determinată, respectiv de durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului școlar;
– pentru aceste categorii de personal didactic, încadrate în învățământul liceal – filiera tehnologică, contractul individual de muncă pe durată determinată încetează la data terminării stagiilor de pregătire practică, și nu la data de 21 iunie 2013;
– aceste categorii de personal didactic beneficiază de concediu de odihnă proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Liliana GLINȚĂ,
Consilier juridic FSLI