Socialize

Facebook
Home » Formare » Mobilitati » Din nou despre mişcarea de personal

Din nou despre mişcarea de personal

2-4 josAnexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4895/ 10.11.2014, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 face referire în conţinutul său şi la prelungirea duratei contractelor indivi­duale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care vor dobândi definitivarea în învăţământ până la data de

1 septembrie 2015, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursu­rile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate în învăţă­mântul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012.

Art. 60 (1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de candidaţii care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2015-2016, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 şi/sau 2012, conform prezentei metodologii.

(2) Cadrele didactice calificate care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, precum şi cadrele didactice debutante înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2013 şi/sau 2014, care au obţinut media de repartizare minimum

7 (şapte) în specialitatea postului, care au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine” şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016. Pentru aceasta, se adresează, în scris, conducerii unităţii de învăţământ până la termenul prevăzut în calendar, care comunică acordul/refuzul la inspectoratul şcolar, conform calendarului. Profesorii consilieri în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Dacă un post didactic este solicitat de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului au cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ. Dacă astfel nu se ajunge la departajare, se ia în calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare susţinute în perioada 2013-2014. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/ catedra, conform art. 1, alin. (3). În situaţia în care nici domiciliul nu conduce la departajare, la medii de repartizare egale se ia în calcul nota cea mai mare obţinută la proba scrisă în cadrul concursului/concursurilor de titularizare susţinute în perioada 2013-2014. Dacă nici astfel nu se ajunge la departajare, atunci se aplică, în ordine, criteriile şi punctajele din anexa nr. 2 şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ. Consiliul/consiliile de administraţie al unităţii/ unităţilor de învăţământ/ CMBRAE/ CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/ refuzului prelungirii contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Pentru a beneficia de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, cadrele didactice care participă şi la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuni­versitar, sesiunea 2015, conform prezentei metodologii, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 61, alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaţie tehno­logică pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016 numai cadrele didactice cu specializarea educaţie tehnologică.

(3) Învăţătorul, profesorul pentru învăţământ primar sau institutorul calificat din învăţământul primar, angajat pe perioadă determinată, la 1 septembrie 2012, la clasa I, în baza rezultatului obţinut la concursul de titularizare, sesiunea 2012, care în perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2015 a predat, prin continuitate, la aceeaşi clasă de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2015-2016, în condiţiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi. (continuare `n numărul următor)

Jurist Ştefan MILITARU

Așteptăm la redacție materiale (educație, didactică, pedagogie, reformă, cultură, societate, opinii etc.) pentru a le publica în revista tipărită și pe site-ul revistei “Tribuna învățământului”.
Email: tribuna@megapress.ro