Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Educaţia fără frontiere prin intermediul proiectelor europene

Educaţia fără frontiere prin intermediul proiectelor europene

Ritmul accelerat al schimbărilor economice şi sociale, avansul tehnologic şi procesul continuu de cooperare şi integrare europeană are repercusiuni considerabile asupra sistemului de formare şi asupra educaţiei din ţările europene, care trebuie să facă faţa noilor întrebări: putem avea un învăţământ calitativ?

Fenomenul schimbării nu este caracteristic doar ţării noastre, ci este valabil pentru întreaga Europă, unde se constată incapacitatea sistemului educaţional pentru a crea programe şcolare în acord cu economia şi societatea.

O educaţie modernă ar trebui să se organizeze pornind de la o serie de obiective ce răspund la chemarea societăţii sau se concretizează în cazul nostru în aspecte precum: dreptul la educaţie, fiecare are dreptul să acceadă urmându-şi talentul său, şi niveluri înalte de calitate a şcolii, axate pe un profesionalism al cadrelor didactice şi pe o relaţie bazată pe respect între profesori şi elevi.

Ideea e că o instituţie şcolară care pune învăţământul în serviciul educaţie se bazează pe dezvoltarea tuturor capacităţilor elevilor. Educaţia este mereu un produs care se utilizează pe viitor. Important este de a profita de tot ceea ce este bogat în investigaţii şi cunoştinţe, de a fi uman, de a învăţa şi cunoaşte pentru a învăţa cât mai eficace.

„Tratatul de la Amsterdam“, din 1997, atribuie Uniunii Europene: responsabilitatea de a promova educaţia la toate nivelurile pentru toţii cetăţenii, paralel cu consacrarea  noţiunii de „cetăţean al lumii“ ce este complementar cu cel de cetăţean european şi naţional. Pentru acest lucru, educaţia constituie, mai mult ca niciodată, un element crucial în construirea unei Europe unite, competitive, solidară şi deschisă lumii.

Aici, un rol important revine proiectelor europene care au drept scop consolidarea educaţiei în spiritul de cetăţenie europeană, sprijinindu-se pe averea culturală a fiecărei ţări, pe o bună cunoaştere a limbilor de circulaţie care vor contribui la o cooperare între centrele de învăţământ folosindu-se de posibilităţile lor intelectuale şi pedagogice, la o bună mobilitate a elevilor şi profesorilor pentru a facilita crearea unui spaţiu european, deschis cooperării educaţionale, schimburilor informaţionale şi de experienţă în vederea unor stimulări reciproce.

Participarea la proiectele europene se încadrează în procesul de schimbare a sistemului educaţional caracteristic întregii Europe. Proiectele Erasmus răspund necesităţii imperioase de a regândi şi refundamenta procesul educativ complex privit din perspectiva acţiunilor extracurriculare desfăşurat de comunitatea şcolară în afara procesului curricular.

Proiectul vine în întâmpinarea realităţii şcolare care caracterizează societatea interesată în adecvarea strategiilor şi conţinuturilor educative la ceea este necesar prezentului şi viitorului, în centrul sistemului educativ aflându-se elevul, obiectivul principal este ca elevii să beneficieze maximal de tot ceea ce oferă acţiunile de proiect sub aspect formativ şi informativ.

Şcoala noastră, Colegiul Tehnic Mihail Sturdza din Iași participă la un parteneriat european, în cadrul programului Erasmus+, având ca titlu – „Futur EU – Sustainable World“ (2017-2019). Este un proiect KA2, având ca țară coordonatoare Spania, iar ca țări partenere România, Italia, Cipru, Turcia.

Proiectul se adresează elevilor din categoria de vârstă 14-19 ani și are drept tematică consumul nesustenabil, schimbările climatice, protecția mediului. Tema proiectului a luat naștere din necesitatea de a crește gradul de conștientizare a elevilor cu privire la consumul durabil pentru viitorul generațiilor următoare. Elevii vor trebui să creeze un adevărat scenariu al vieții durabile pentru  a începe o nouă civilizație. Scopul proiectului este înțelegerea, însușirea și promovarea conceptului de consum rațional al resurselor naturale pentru o dezvoltare durabilă, cel puțin la nivel european, prin schimbul de bune practici.

Obiectivele proiectului sunt: îmbunătățirea calității programelor școlare care încurajează un comportament sustenabil privind consumul de resurse naturale, prin activități educaționale în școlile partenere de proiect; sporirea abilităților profesorilor și ale elevilor în domeniul TIC, îmbunătățirea competențelor lingvistice și extinderea dimensiunii interculturale; responsabilizarea și conștientizarea celor implicați în proiect privind necesitatea abordării relației om-natură bazate pe conservare, ocrotire și protecție, în scopul unei dezvoltări durabile în folosul generațiilor viitoare.

Primul an al proiectului a cuprins două stagii de formare în Vittoria, Italia, 19-23 martie 2018, și Iași, România, 7-11 mai 2018, și au avut ca teme „Stilul de viață sănătos“ și „Schimbări climatice“.

Elevii au susținut prezentări despre stil de viață sănătos, despre importanța sportului, despre amenințările internetului asupra vieții adolescenților. Timp de o săptămână, elevii au participat la diverse ateliere,  activități sportive, vizite la întreprinderi locale de succes care practică o agricultură bio.

Proiectul Erasmus+ oferă elevilor șansa de a cunoaște noi oameni și culturi, precum și oportunitatea de a-și dezvolta capacitățile lingvistice.

În mobilitatea din Italia am avut șansa să învăț ce sporturi sunt bune pentru sănătatea mea și cum să trăiesc sănătos.“ Ursu Georgiana, elevă cl. a XI-a

Activitățile din România au cuprins: prezentări power point despre implicațiile schimbărilor climatice, realizarea de afișe, activitate de voluntariat care  a constat în plantarea unor flori în parcul liceului nostru de către elevii și profesorii din cele cinci țări partenere, o parte din flori au fost aduse de parteneri noștri, fiind flori specifice ariei mediteraneene.

Feedback-ul activităților s-a realizat prin intermediul aplicației Kahoot, întrebările au fost redactate de către elevii români participanți la proiect.

Ambele stagii de formare au fost pline de experiențe și noi învățăminte, unde toți cei implicați au exersat limba engleză, au utilizat TIC, au învățat cum să lucreze în echipă, au cunoscut noi oameni, culturi.

Cel de-al doilea an al proiectului „Future EU – Sustainable World“ a început printr-un stagiu de formare în Nicosia, Cipru, 22-26 octombrie 2018, și a avut ca temă „Ocuparea forței de muncă și economia“. Activitățile elevilor au constat în  confecționarea din materiale reciclabile a unor lucruri utile, ateliere de lucru, vizite la ferme care folosesc energie regenerabilă – eoliană și solară.

Participarea elevilor la proiectele Erasmus+ reprezintă o oportunitatea de a dobândi cunoștințe, abilități și competențe în domeniul de calificare în țări din UE.

Participarea şcolii noastre la proiectele europene  contribuie la îmbunătăţirea sistemului educaţional, la eficientizarea colaborării dintre elevi, profesori, elevi-profesori, şcoală-comunitate, şcoală-alte şcoli participante la proiect, ceea ce a permis evidenţierea întregului potenţialul uman existent.

În acelaşi timp, ne permite să contribuim la o societatea modernă care are drept obiectiv oferirea unor oportunităţi tinerilor de a-şi valorifica cunoştinţele lor, comportamentul, atitudinile şi concepţia lor vizavi de semeni.

Atât noi, profesorii, cât şi elevii noştri ne putem considera prin participarea la acest proiect Erasmus+  protagoniştii construcţiei unei lumi sustenabile.

Prof. Mihaela Ofelia IVĂNESCU,
coordonator proiect Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iași