Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare »  „Eforturile noastre sunt direcționate înspre selecția și perfecționarea cadrelor didactice, dar resursele materiale sunt în sarcina comunităților locale“

 „Eforturile noastre sunt direcționate înspre selecția și perfecționarea cadrelor didactice, dar resursele materiale sunt în sarcina comunităților locale“

Interviu cu prof. DR. Mirela Pintea Enea, inspectorul școlar general al ISJ Mehedinți


Nu se poate spune că primele luni ale anului școlar 2018-2019 au fost foarte liniștite, la nivel național. Cum a fost această perioadă pentru școala mehedințeană? Dar pentru dumneavoastră, doamnă inspector general?

Din punctul meu de vedere, tot ceea ce reprezintă școală este special, deoarece vorbim despre modelarea unor vieți, despre conturarea unor cariere profesionale, vorbim chiar des­pre  întemeierea speranței noastre inepuizabile într-un viitor mai bun.  Sunt aspecte care ne obligă, pe toți cei implicați în organizarea și desfășurarea procesului educațional, să fim prudenți și responsabili. Sunt de părere că modificările legislative și deciziile legate de învățământ trebuie atent cântărite pentru a avea viziunea de ansamblu a efectelor produse în rândul participanților la actul educațional.

Pentru școala mehedințeană, ca și pentru școala națională, multitudinea de evenimente care apar permanent nu pot să ofere prea multă liniște în niciun moment. Fie că vorbim de pregătirile pentru debutul anului școlar, fie că vorbim de activitățile curente școlare și extrașcolare, toate acestea creează mult tumult în viața de zi cu zi a unităților de învățământ, în viața elevilor, a părinților și a cadrelor didactice.

Pentru mine personal pot afirma că a fost un început de an școlar normal și liniștit, având în vedere faptul că, urmare a unor neînțelegeri, care urmează să se clarifice, am fost ținută departe de funcția câștigată de mine prin concurs, cea de inspector școlar general, astfel că luna septembrie m-a găsit între elevi și între colegii de la catedră, pregătind cu multă atenție și interes debutul tinerelor generații de elevi în noul an școlar. Revenirea mea pe funcție în luna octombrie, prin hotărâre judecătorească, m-a adus din nou în postura de a gândi în ansamblu viitorul școlii mehedințene, așa că, din acel moment, multitudinea de acte decizionale necesare unei bune desfășurări a procesului instructiv-educativ mă situează într-un permanent și susținut efort.

Aș vrea să ne vorbiți, în linii mari, despre cele mai importante proiecte educaționale în care este implicat ISJ Mehedinți.

În fiecare an școlar, preocuparea la nivel de inspectorat este aceea de a contura un parcurs educațional corect și coerent pentru elevii care reprezintă centrul atenției noastre. Un obiectiv principal pe care l-am prevăzut în planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți este dezvoltarea programelor, proiectelor și parteneriatelor educaționale la nivel local, național și internațional, în vederea creșterii calității actului educațional și asigurării unui climat de siguranță participanților la actul educațional. O atenție deosebită manifestăm și față de dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pentru că perfecționarea continuă reprezintă o evoluție pozitivă cu efecte benefice în creșterea calității actului educațional.  În această perioadă ne aflăm în plin proces de selecție a celor mai bune proiecte educaționale naționale, regionale și județene, numărul mare de formulare de aplicație depuse, peste 100, alături de alte zeci de parteneriate și propuneri de activități, ne fac să realizăm că oferta școlii mehedințene pusă la dispoziția tinerei generații este complexă și cuprinzătoare. De asemenea, în aproape jumă­tate dintre unitățile de învățământ liceal din județul Mehedinți, se implementeză proiectul ROSE, proiect strategic național în scopul creșterii nivelului de pregătire al elevilor în vederea promovării cu succes a examenelor naționale. Venim și în spri­jinul cadrelor didactice prin oferte de formare profesionale puse la dispoziția acestora atât prin Casa Corpului Didactic, unitate aflată în subordinea Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, cât și prin proiecte de finanțare europene derulate în parteneriat cu alte instituții și aș menționa aici proiectul POCU „CRED – Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți“ derulat la nivel național.

Ce se întreprinde, la nivelul Inspectoratului Județean, în direcția incluziunii școlare și pentru prevenirea abandonului școlar?

Printre problemele deosebite existente în sistemul edu­cațional regăsim cu pondere importantă atât necesitatea inclu­ziunii școlare, cât și fenomenul național al abandonului școlar. Într-o accepțiune mai largă, incluziunea este considerată doar ca o acțiune de integrare  a copiilor cu cerinţe educative speciale. Într-o accepțiune pe care o consider modernă și adecvată, incluziunea face referire la o nouă viziune de abordare a educaţiei pentru toţi, deoarece este confirmat faptul că nu toţi copiii pot face faţă în mod susţinut şi performant cerinţelor şcolare, dar și că, pe de altă parte, folosind metodele adecvate de educare şi respectând ritmul propriu al fiecărui copil, toţi elevii pot înregistra progrese şcolare, mai mici sau mai mari, dar importante pentru fiecare dintre aceștia. Consider că în educaţia incluzivă este necesară utilizarea activităților care pun accentul pe lucru în echipă şi cooperare, pe învăţare eficientă, participativă, activă şi creativă, pe respectarea identităţii culturale a fiecărui copil în parte şi pe monitorizarea constantă a rezultatelor fiecărui copil. Conceptul egalității de șanse reprezintă, din punctul meu de vedere, cel mai important principiu al incluziunii școlare în scopul anulării diferenţelor de valorizare bazate pe criterii subiective de natură socială sau etnică.

Dacă vorbim despre fenomenul abandonului școlar, menționez că uneori acesta este privit dintr-o perspectivă statistică îngrijorătoare, fără însă a fi analizat în profunzimea sa. Pentru că la o privire amănunțită constatăm că sunt cazuri când, părăsind alături de părinți țara, copiii sunt considerați în abandon școlar cu toate că foarte mulți dintre aceștia sunt înscriși la cursuri în străinătate. Lipsa de comunicare a părinților cu școala, dar poate că și lipsa de comunicare a școlii cu comu­nitatea face ca numărul celor considerați în abandon școlar să crească în mod artificial. Chiar și excluzând din statistici aceste cazuri, consider că abandonul școlar rămâne un factor de amenințare la adresa calității educației, pentru că fiecare copil care renunță la educație este o pierdere pentru noi toți, pentru întreaga comunitate și acest aspect constituie o îngrijorare.

Pentru prevenirea abandonului școlar am propus la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți un plan amplu de măsuri, parte integrantă a planului managerial al instituției, plan care prevede acțiuni concrete, termene și responsabilități atât la nivel central, cât și la nivel de unități de învățământ, toate având ca scop reducerea fenomenului de abandon școlar.

Cum se prezintă unităţile de învățământ mehedințene astăzi, cum răspund acestea cerinţelor actuale  ce definesc un învățământ eficient și de calitate?

Consider că școlile mehedințene sunt într-un proces evolutiv permanent către starea corectă care să corespundă standardelor de performanță cerute de societatea modernă în privința unui învățământ eficient și de calitate. Nu este ușoară această cale a evoluției pentru că educația este un sector de activitate sensibil, cu multe nevoi, ceea ce impune permanent întărirea relațiilor de colaborare dintre școală și comunitate. În vederea creșterii calității  și eficienței actului educațional, consider că este nevoie de îmbunătățirea continuă a bazei materiale existente la nivelul unităților de învățământ și de creșterea sumelor alocate fiecărei școli în parte pentru dezvoltarea infrastructurii.  Este necesar să subliniez că un învățământ eficient și de calitate nu se poate face în lipsa unei dotări materiale corespunzătoare. Eforturile noastre sunt direcționate către selecția și perfecționarea cadrelor didactice, dar resursele materiale sunt în sarcina comunităților locale și aici consider că mai este de lucru.

E pregătită școala mehedințeană pentru iarnă? Există în județul Mehedinți, în momentul de față, unități de învățământ fără autorizație de funcționare, școli cu probleme? În ce zone?  

Pentru sezonul de iarnă am dispus efectuarea unor verificări în toate unitățile de învățământ din județul Mehedinți și, în urma datelor colectate din teritoriu de către inspectorii școlari de sector, pot afirma că toate unitățile școlare sunt aprovizionate cu combustibil pentru încălzire pe toată perioada sezonului rece. De asemenea, și în municipiul Drobeta Turnu Severin, acolo unde am înregistat probleme cu furnizarea agentului termic în anii anteriori, în acest an școlar nu mai sunt probleme.

În ceea ce privește existența autorizațiilor sanitare de func­ționare la nivelul județului, înregistrăm în mediul rural situații în care acestea nu sunt obținute, deoarece, în ciuda eforturilor depuse de managementul fiecărei unități în parte, aceste auto­ri­zații sunt dificil de obținut pentru că în respectivele comunități nu există apă curentă în rețeaua publică și nici canalizare, astfel că nu se îndeplinesc condițiile cerute de Direcția de Sănătate Publică.

Pe ce direcții va acționa ISJ Mehedinți în anul școlar 2018-2019?

Anul școlar 2018-2019 reprezintă, în viziunea mea, un punct de continuitate în parcursul pe care l-am stabilit în urmă cu aproximativ patru ani și anume să se înregistreze o creștere permanentă a rezultatelor obținute în urma procesului de educație la nivelul județului Mehedinți. Afirm că eforturile depuse în toată perioada anterioară au condus la o permanentă evoluție pozitivă a nivelului calitativ, trend ascendent pe care sunt hotărâtă să îl urmăm în continuare. Și cred că acest lucru nu se poate realiza fără un efort constant și susținut din partea tuturor actorilor angajați în procesul de educație, respectiv elevi, părinți și cadre didactice. Elevii trebuie să înțeleagă și să creadă că evoluția lor socială și profesională se conturează pe băncile școlii, așa cum și părinții sau cadrele didactice trebuie să realizeze că și opiniile elevilor contează și merită apreciate. Copiii sunt centrul atenției noastre și ceea ce gândesc ei este important și unic, iar exprimarea părerilor lor ne este necesară pentru o înțelegere mai profundă a problemelor cu care se confruntă în construirea sinelui propriu. Direcția în care voi conduce acțiunile Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți și a unităților din subordine este aceea în care interesul superior al copilului va avea prioritate pentru că noi trebuie să conturăm cadrul propice de dezvoltare personală echilibrată a tinerei generații deoarece, fără încredere în propria valoare și demnitate, copiii nu se pot angaja activ în construcția universului propriu de cunoștințe.

 Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU