Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Evenimente » FICE România – Simpozion internațional: Egalitate de șanse în educație, dezvoltare personală și integrare socială

FICE România – Simpozion internațional: Egalitate de șanse în educație, dezvoltare personală și integrare socială

FICE RomaniaFederația Internațională a Comunităților Educative, Secțiunea România – FICE România este un brand cu un aer aparte în forfota preocupărilor, a gesturilor sau doar a enunțurilor privind marea temă a dezvoltării normale, sub dominația educației făcute profesionist. FICE România urmărește cu tenacitate, cu entuziasm și cu inima deschisă, de douăzeci și ceva de ani, crezul pe care și l-a asumat, acela că, spre binele copiilor, oamenii mari trebuie să-și reunească idei, resurse materiale și sentimente frumoase. Concret și constant, aceasta înseamnă evenimente științifice – totodată, întâlniri dominate de prietenie – precum Simpozionul internațional „Egalitate de șanse în educație, dezvoltare personală și integrare socială”, desfășurat la Palatul Parlamentului, sub înaltul patronaj al Senatului României. Diversitatea, multitudinea și ținuta partenerilor pe care FICE România a reușit să-i atragă în derularea evenimentului arată de la sine greutatea cuvântului pe care organizația îl are în domeniu: FICE Finlanda, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, UNICEF, UNESCO, Universitatea din București, Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Valahia – Filiala Alexandria, Consiliul Județean Vaslui, DGASPC Vaslui, DGASPC din sectoarele 3 și 5 București, Asociația Concordia, Tribuna învățământului – Revistă națională de știință, educație și cultură, Economistul – Săptămânalul comunității economico-financiare din România, Radio România Actualități, Radio România Cultural. Participarea din mediul diplomatic și din cel profesionist al temei reuniunii, din Finlanda, Austria, Germania, Republica Moldova, a conferit deschidere și a confirmat sincronizare în abordări de maximă actualitate și cu largă perspectivă în sensul responsabilității.

Dreptul inalienabil la educație de calitate

În deschiderea evenimentului, prof. Toma Mareș, președintele FICE România, a trecut în revistă provocările pe care le reprezintă subiectele suspuse atenției, reamintind prezența constantă a acestora în preocupările organizației, de la înființare, din 1990: „Dreptul la o educație de calitate – un drept inalienabil al tuturor copiilor; Protecția socială – concepte, modele și abordări instituționale; Politici, legislație, programe și bune practici în domeniul protecției și incluziunii sociale; Comunitățile defavorizate – o provocare pentru societate – există soluții!?; Majoritate, minoritate, diversitate – lupta cu mentalitățile în contextul valorilor europene; Discriminare, antidiscriminare și discriminare pozitivă – nevoia de solidaritate socială; De la modele la proiecte de dezvoltare personală – valori, resurse, suport instituțional și social”.

Factorul politic să fie mai implicat, mai eficient

Vicepreședintele Senatului României, Cristian Dumitrescu, a adresat reuniunii salutul conducerii înaltului for al statului, apreciind consonanța preocupărilor materializate de FICE România cu problematica de maximă actualitate de pe agenda Uniunii Europene. Realitățile dramatice ale lumii de azi, a subliniat vicepreședintele Senatului României, „demonstrează că este nevoie de acțiuni urgente la nivel politic, economic și social” în ceea ce privește egalitatea șanselor la educație, la dezvoltare în condiții normale. În opinia sa, dincolo de progresele făcute de România în implementarea Aqiusului comunitar în domeniu, „discriminarea constituie, încă, una dintre cauzele cele mai importante pentru care egalitatea de șanse nu este respectată”. Pentru diminuarea condițiilor favorizante inechităților, a continuat Cristian Dumitrescu, „factorul politic ar trebui să fie mult mai implicat, mai interesat și mai eficient”.

Voința de a investi în educație

Reper la nivel european în ceea ce privește educația și integrarea copiilor și a tinerilor, experiența finlandeză în domeniu a fost expusă, sintetic, la reuniunea desfășurată sub egida FICE România, de Ulla Vaisto, ambasador al Finlandei la București, care a subliniat „mândria și satisfacția că învățământul finlandez este situat între cele mai bune la evaluările internaționale”. La baza unui asemenea succes, a evidențiat doamna ambasador, se află „voința întregii națiuni de a investi în educație”. Procesul a început în urmă cu mulți ani, odată cu angajarea în școli a unor profesori foarte bine pregătiți. Concomitent, a fost dezvoltat leadershipul în Educație. Scopul, vizat de atunci în permanență, a explicat mai departe ambasadorul Ulla Vaisto, îl reprezintă „tratarea și dezvoltarea fiecărui copil ca o persoană creativă”, cu semnalarea importantă că „principiul de bază este cooperarea, nu competiția”, în timp ce „profesorii au un grad înalt de autonomie”. În ansamblu, a apreciat ambasadorul finlandez, „societatea de astăzi reflectă posibilitatea aplicării principiului egalității de șanse”.

În contextul reuniunii, ambasadorul Ulla Vaisto a apreciat reglementările interguverna­mentale româno-finlandeze stabilite în ultimele luni, cele din domeniul cooperării în Educație ocupând un loc distinct.

Nu există educație bună fără educatori pregătiți

Educația ca generator al egalității de șanse a fost abordată de secretarul de stat Codrin Scutaru, din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. De asemenea, el s-a pronunțat pentru valorificarea voluntariatului practicat de tineri în asigurarea pentru categorii defavorizate a unor șanse egale de trai cu ceilalți cetățeni.

La măsurile ministeriale vizând asigurarea accesului la educație pentru toți copiii s-a referit Simona Velea, directorul Institutului de Științe ale Educației.

Un adevăr fundamental, reamintit la simpozion de senatoarea Gabriela Crețu, a fost acela că „nu există educație bună fără educatori pregătiți”, cu sublinierea că FICE România se preocupă, de la fondare, de ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională a personalului care lucrează cu copii.

Incluziune socială și dezvoltare personală

O analiză cuprinzătoare în abordări și captivantă prin esența conținutului a prezentat prof. univ. dr. Ioan Neacșu, de la Universitatea din București: „Discriminare și diversitate. Reflecții și conexiuni în spațiul educațional și noneducațional”.

Problema stringentă a educației considerate din perspectiva unei direcționări „către incluziunea socială și dezvoltarea personală” a fost abordată de conf. univ. dr. Sorin Ivan, a cărui pledoarie a vizat „cerința determinării unor șanse necesare și obligatorii”, în condițiile apariției a tot mai multe comunități defavorizate.

Subiectul criminalității și altor „influențe nocive asupra comportamentului adolescentului” a fost dezvoltat de prof. univ. dr. Pavel Abraham, de la Universitatea din București.

Un demers aplicat, bogat în sugestii și deschizător spre subiecte cu impact educațional și social a expus dr. Călin Drăgoi, pedagog din Germania: „Monitorizarea mediilor sociale. Imple­mentarea de programe de incluziune pentru copii în situații de risc în spații sociale”.

Aspecte concrete, cercetări, soluții, prezen­tate în expuneri și în dezbateri, au evidențiat modul de lucru al specialiștilor în educație și în asistență socială din zone cu o problematică necesitând intervenție promptă, cum sunt județele Vaslui, Iași, Teleorman și cartiere ale Bucureștilor. Adecvarea politicilor și formularea strategiilor în domeniu au reieșit ca imperative de susținere activă a concretizării egalității de șanse, ca bază a reușitei școlare și, ulterior, a integrării în societate. De la o atitudine reactivă, încă dominantă la noi – s-a subliniat în cursul reuniunii –, trecerea la atitu­dinea proactivă este o cerință majoră.

Relansare la înalt nivel științific

Simpozionul internațional consacrat egalității de șanse în educație, dezvoltare personală și integrare socială a argumentat convingător capacitatea organizației de profesioniști devotați care este FICE România de a aborda în mod constructiv o problematică majoră. Reuniunea de față se înscrie la cotele cele mai înalte ale eveni­mentelor de acest fel desfășurate de FICE România, putând fi considerat un succes cu valoarea unei relansări de nivel științific, partici­pativ și organizatoric.

F. IONESCU