Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Ne dorim un an care să stea sub semnul performanței, al obținerii unor rezultate cât mai bune la examenele naționale, concursuri și olimpiade“

„Ne dorim un an care să stea sub semnul performanței, al obținerii unor rezultate cât mai bune la examenele naționale, concursuri și olimpiade“

Interviu cu prof. Valeria Gherghe, inspectorul general al ISJ Teleorman


Stimată doamnă inspector general, traversăm, cu toții, o perioadă foarte încărcată de evenimente, schimbări, tulburări. Ce se întâmplă la nivelul județului Teleorman, la nivelul ISJ-ului la conducerea căruia vă aflați?

Noutățile care au vizat învăță­mântul românesc la începutul acestui an calendaristic au fost aduse, în timp optim, în atenția tuturor unităților de învățământ gimnazial și liceal din județul Teleorman, fiind prezentate în detaliu cu prilejul ședințelor de lucru pe zone, organizate în data de 18 ianuarie 2018. La aceste întâlniri au fost abordate, relativ la noul context legislativ, subiecte de actualitate privind rețeaua școlară din județul Teleorman, respectiv proiectul pla­nului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019. Totodată, au fost prezentate elementele de noutate pentru anul școlar 2018-2019, referitoare la mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, subliniindu-se impor­tanța cunoașterii prevederilor noii metodologii-cadru, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5485/2017. Pe lista priorităților s-a aflat, de asemenea, prelucrarea ordinului nr. 3057/2018 și a adresei nr. 102/2018 privind completarea/asigurarea stocurilor de manuale școlare pentru anul școlar 2018-2019 prin retipărirea de manuale școlare.

Ministrul educației a anunțat intrarea în vigoare, începând cu septembrie 2018, a unui nou regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ, care a deschis un val de discuții pro și contra. Cum vi se par prevederile lui? Există nemulțumiri în județ atât din partea profesorilor, cât și a elevilor?

Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, prin inspecțiile efectuate în semestrul I al acestui an școlar, a monitorizat prelucrarea Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP, în rândul cadrelor didactice, al elevilor și părinților. Unele prevederi, precum: eliminarea efectuării serviciului pe școală de către elevi, interzicerea sancționării elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ au fost receptate ca fiind benefice. În aceste reglementări se regăsesc, în egală măsură, drepturi și obligații, față de care pot exista rezerve.

Care este situația învățământului dual din județul Teleorman? Există interes pentru această formă de învățământ? Este nevoie de el la nivel județean?

La nivelul județului Teleorman, în anul școlar 2017-2018, nu există elevi școlarizați în învățământul dual, în schimb, în proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019, se regăsește o clasă pentru această formă de organizare a învățământului preuniversitar la Liceul Tehnologic Sf. Haralambie, din Turnu Măgurele.

Clasa a fost propusă la solicitarea unui număr de șase operatori economici din zona Turnu Măgurele, care și-au manifestat dorința de a se implica activ în pregătirea profesională a 23 elevi pentru următoarele două calificări profesionale: mecanic agricol, cu 12 locuri solicitate de 3 operatori economici și ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, cu 11 locuri solicitate de alți 3 operatori economici.

De ce un interes atât de scăzut pentru această formă de învățământ de care se simte o acută nevoie la nivelul întregii țări?

Interesul scăzut pentru învățământul dual este explicat de faptul că nu sunt create mai multe facilități operatorilor economici, viitorii angajatori ai absolvenților învățământului dual. Operatorii economici care au participat la întâlnirile organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și CLDPS Teleorman consideră că, într-adevăr, este nevoie de învățământul dual, demers însoțit, eventual, și de unele modificări legislative, care să prevadă obligativitatea angajării la firma care a asigurat stagiile de pregătire în specialitate. În prezent, elevii, chiar dacă se pregătesc la un anumit operator economic, pot solicita angajarea la o altă firmă decât aceea cu care a fost încheiat protocolul, sau pot pleca în străinătate, după ce, în prealabil, au beneficiat de un învățământ de specialitate gratuit, de calitate și cu aplicabilitate practică mare pe piața forței de muncă din zona respectivă.

Sunt zone din țară în care o mare problemă o constituie depopularea cu elevi. La nivelul județului, aveți o asemenea problemă?

Fenomenul depopulării este înregistrat, în special, în mediul rural, declinul demografic fiind, firește, principala cauză. Este cunoscut faptul că, în țara noastră, procesului de ,,îmbătrânire“ a populației i se adaugă migrația în străinătate a unei părți din populația activă, ceea ce generează dezechilibre și în rândul populației școlare. La nivelul județului Teleorman, există câteva zone depopulate cu elevi, precum: Ciuperceni, Uda Clocociov, Balaci, Fântânele, Traian, unde se înregistrează efective de maximum 20 de elevi pentru învățământul gimnazial.

Care este situația copiilor teleormăneni ai căror părinți lucrează în străinătate? Părăsesc timpuriu școala și dacă da, în ce procente? În general, la ce cote se află abandonul școlar în Teleorman?

În județul Teleorman nu au fost înregistrate, în prezent, cazuri de abandon școlar. Având în vedere însă faptul că fenomenul migrației poate cauza părăsirea timpurie a școlii, Inspectoratul Școlar Județean Teleorman monitorizează constant, prin inspecțiile tematice derulate, modul în care sunt aplicate măsurile de prevenire a abandonului școlar în unitățile de învățământ atât din mediul rural, cât și din mediul urban.

Totodată, la nivelul Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman, prin intermediul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, sunt realizate studii pe această problematică, dar, mai ales, activităţi de consiliere a elevilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. La recomandarea reprezentanților Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Teleorman, în unitățile de învățământ implicate se desfășoară programe specifice destinate să sprijine copiii în activitatea de învăţare şi să prevină eşecul şcolar.

Care sunt principalele probleme cu care vă veți confrunta în această primă decadă a anului 2018?

Consider că, în această primă decadă a anului 2018, printr-o abordare unitară și obiectivă a tuturor situațiilor specifice generate de modificările legislative recente, se pot evita disfuncțiile, sincopele, neclaritățile, astfel încât procesul de învățământ să se deruleze în condiții optime.

Pe ce direcții va acționa ISJ Teleorman în următoarea perioadă de timp? Ce vă propuneți pentru învățământul teleormănean în 2018?

Pentru învățământul teleormănean ne dorim un an care să stea sub semnul perfor­manței, al obținerii unor rezultate cât mai bune la examenele naționale, la concursurile și olimpiadele școlare. Pentru aceasta este nevoie de implicarea responsabilă a întregului corp profesoral teleormănean în actul educațional, printr-o mai bună motivare a elevilor pentru autodepășire.

Suntem preocupați de implementarea efi­cientă a celor două proiecte în care ISJ Teleorman este implicat, Combaterea abandonului prin Resurse și Tehnici Educaționale și Accesul egal și calitativ la educație, destinate grupurilor deza­vantajate, pentru a asigura un mediu favorabil dezvoltării armonioase a tuturor elevilor din județ.

De asemenea, prin extinderea învăță­mân­tului dual la nivelul județului Teleorman în anii școlari următori, competențele antreprenoriale dezvoltate în rândul tinerilor vor putea fi corelate cu realitățile pieței muncii din România, facilitându-se astfel inserția socio-profesională în domeniul de pregătire profesională.

Interviu realizat de
Oana PANAIT