Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare »  „Ne propunem ca, prin rezultatele pe care elevii le vor obţine la examenele naţionale, să ocupăm poziţii mai apropiate de fruntea clasamentului naţional“

 „Ne propunem ca, prin rezultatele pe care elevii le vor obţine la examenele naţionale, să ocupăm poziţii mai apropiate de fruntea clasamentului naţional“

Interviu cu prof. Ioan Benga, inspectorul general al ISJ Caraş-Severin


Stimate domnule inspector general, sunteţi de puţin timp la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin. Cu toate acestea, scurta perioadă care s-a scurs de la învestire a fost una de activitate intensă, generată de lunga trenă de probleme care a însoţit şi de această dată debutul noului an şcolar. Cum a fost acest început pentru dvs.?

Orice început este un moment important, prin pregătirea pe care o presupune, prin provocarea pe care ne-o adresează, tacit. Chiar şi după 39 de ani de petrecuţi la catedră, ca titular în aceeaşi unitate de învăţământ, am trăit cu aceeaşi intensitate emoţiile începutului de an şcolar.

Este adevărat însă că, deţinând  funcţia de inspector şcolar general adjunct, precum şi pe cea de director la Colegiul Naţional „Mircea Eliade”, Reşiţa, am acumulat o bogată experienţă şi ştiu că începutul unui an şcolar ne pune în faţa unei multitudini de probleme la care trebuie să găsim soluţii.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin a fost preocupat  ca acest an şcolar să debuteze cu bine în toate unităţile de învăţământ, atât în ceea ce priveşte calitatea actului educaţional, cât şi siguranţa şi securitatea elevilor. În acest sens, în luna septembrie s-a realizat, în toate unităţile de învăţământ din judeţ, inspecţia tematică „Pregătirea unităţilor şcolare din judeţul Caraş-Severin pentru începerea anului şcolar 2017-2018”. Concluziile au fost prezentate în şedinţa cu directorii din data de  26 octombrie 2017, întocmindu-se un Plan de măsuri în vederea remedierii punctelor slabe.

În vederea ridicării calităţii actului didactic, până la acest moment s-au derulat inspecţii şcolare generale în şase unităţi de învăţământ şi este în desfăşurare inspecţia pentru asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ liceal tehnologic, unităţi care  au obţinut un procent de promovabilitate scăzut la examenul de Bacalaureat naţional 2017.

Care sunt principalele probleme cu care se confruntă judeţul Caraş-Severin, şcoala din judeţ în această perioadă?

Una dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm în judeţul Caraş-Severin, judeţ foarte întins ca suprafaţă, dar cu o densitate mică a populaţiei, o constituie scăderea semnificativă a populaţiei şcolare, datorată scăderii indicelui demografic, dar şi migrării copiilor împreună cu părinţii în ţările vest-europene. Acest aspect are implicaţii asupra normării personalului didactic şi asupra realizării formaţiunilor de studiu şi va avea implicaţii, peste câţiva ani, şi asupra forţei de muncă. Alte situaţii-problemă sunt legate de: neîncadrarea unităţilor de învăţământ în costul standard per elev, ieşirea din sistemul de învăţământ a unui număr mare de cadre didactice prin reconversie profesională la nivel naţional sau pentru inserţie pe piaţa muncii europene; neautorizarea funcţionării unor unităţi de învăţământ din mediul rural ca urmare a neaccesării de către autorităţile locale a proiectelor de investiţii pentru racordarea la reţeaua de apă potabilă şi canalizare.

Un aspect pe care îl gestionăm în mod eficient îl reprezintă constituirea formaţiunilor de studiu în limba minorităţilor naţionale, în judeţul nostru existând învăţământ în limba germană, maghiară, croată, sârbă, cehă, ucraineană şi rromani.

Despre starea învăţământului rural ce ne puteţi spune?

Învăţământul rural este o componentă importantă a învăţământului preuniversitar din judeţul Caraş-Severin. În  anul şcolar 2017-2018, dintre cele 125 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din judeţ, 68 funcţionează în mediul rural. Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin monitorizează constant modul în care se desfăşoară procesul instructiv-educativ atât la nivelul unităţilor de învăţământ din mediul urban, cât şi la nivelul unităţilor de învăţământ din mediul rural.

Problemele cu impactul cel mai puternic sunt legate de discrepanţele de natură socio-economică. Astfel, întâmpinăm dificultăţi în organizare şi costuri mai ridicate pentru asigurarea învăţământului rural, în condiţiile geografice şi economice ale anumitor zone, mai îndepărtate sau chiar izolate: dificultăţi în asigurarea transportului elevilor către unitatea de învăţământ, probleme privind infrastructura şcolară, utilităţile etc. În acest context, dintre cele  74 de clădiri şcolare care nu aveau, la sfârşitul lunii august 2017,  autorizaţie sanitară de funcţionare,  67 sunt în mediul rural.

Populaţia şcolară redusă din mediul rural determină funcţionarea claselor preponderent în regim simultan, generând, în unele situaţii,  neîncadrarea în costul standard per elev.

De asemenea, au apărut probleme legate de încadrarea personalului didactic, cu norma în mai multe şcoli. Din punct de vedere al resursei umane, se înregistrează o fluctuaţie a cadrelor didactice suplinitoare, care  afectează calitatea actului didactic. Datorită numărului mic de elevi din mediul rural,  catedrele care sunt normate în două, trei sau chiar patru unităţi şcolare, situate la distanţe mari unele faţă de celelalte, nu sunt atractive pentru a fi ocupate de personal didactic titular.

Care este rata abandonului şcolar, un flagel în creştere la nivel naţional? Unde se întâlnesc cele mai ridicate procente de părăsire timpurie a şcolii? 

Chiar dacă în judeţul nostru ponderea acestui fenomen nu are dimensiuni alarmante, Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin este preocupat de reducerea ratei de abandon şcolar.

Au fost accesate fonduri europene şi au fost implementate proiectele ,,Şcoala incluzivă, o şcoală pentru toţi şi pentru fiecare”, ,,A doua şansă, o nouă şansă”, prin care s-a intervenit  în şcolile cu procent ridicat al elevilor predispuşi la risc de eşec şcolar, provenind din grupurile dezavantajate socio-economic.

Şi pentru viitor ne propunem accesarea de fonduri europene şi, de asemenea, vom avea în vedere implementarea prioritară a măsurilor cuprinse în Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii, după cum am prevăzut şi în Planul managerial al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin pentru anul şcolar 2017-2018, cu accent pe: dezvoltarea alfabetizării funcţionale, a competenţelor-cheie şi consolidarea formării cadrelor didactice; formarea cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES sau a celor care lucrează în comunităţi izolate; consolidarea şi extinderea diferitelor programe de prevenire şi remediere, inclusiv a programului Şcoală după şcoală; asigurarea unei oferte adecvate de programe educaţionale de tipul A doua şansă; crearea de sisteme de monitorizare pentru a surprinde efectul calitativ al iniţiativelor pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii; organizarea de activităţi extracurriculare cu rol în creşterea motivaţiei elevilor pentru a frecventa şcoala; implicarea ONG-urilor şi a societăţii civile în implementarea măsurilor pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii.

O gravă problemă cu care se confruntă, nu de ieri, de azi, învăţământul preuniversitar românesc a fost semnalată de curând de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ: România este singura ţară din UE care lucrează la catedră cu necalificaţi, iar anul acesta au intrat în sistem 4.500 de astfel de dascăli. Care este situaţia la nivelul judetului dvs.? Câţi suplinitori există în Caraş-Severin?

Consider că un învăţământ de calitate şi performant este condiţionat de existenţa unui corp profesoral competent, bine pregătit şi dedicat profesiei. Munca în şcoală presupune efort constant şi continuu, este uneori frustrantă şi nu are rezultate imediate şi evidente pe termen scurt, dar este răsplătită întotdeauna prin performanţele şcolare sau profesionale ale absolvenţilor. Pentru a le atinge, trebuie să se asigure personal didactic calificat, cu stabilitate pe postul/catedra pe care este încadrat.

În judeţul nostru, în acest an şcolar există un număr total de 3.659 de cadre didactice, din care 2.569 titulari, reprezentând un procent de 70%; 777 sunt cadre didactice calificate, angajate pe perioadă determinată, 141 reprezintă personal didactic asociat şi 87 de cadre didactice din categoria personal didactic pensionat. Din păcate, avem şi 85 de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, aproximativ 2% din totalul cadrelor didactice din judeţ. Dintre acestea, 59 au studii superioare, dar în alt domeniu decât cel corespunzător postului didactic pe care îl ocupă, 10 sunt studenţi în curs de calificare şi 16 au doar studii medii.

Manualele şcolare au revenit în atenţia opiniei publice la acest început de an şcolar, iar interzicerea auxiliarelor şcolare a creat nemulţumire atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al părinţilor. Care este părerea dvs. despre situaţia creată?

Hotărârea ministrului educaţiei naţionale, domnul Liviu Marian Pop, de a nu mai permite utilizarea auxiliarelor şcolare în unităţile de învăţământ până la adoptarea procedurilor legale pentru acreditarea/autorizarea acestora a fost determinată de faptul că piaţa educaţională era sufocată de publicaţii care nu mai aveau avizul ministerului şi care, într-o bună măsură, erau depăşite din punct de vedere al conţinutului informaţional, neadaptate noului curriculum şcolar. În prezent, prin OMEN nr. 5062 din 26 septembrie 2017, s-a creat cadrul legislativ necesar, urmărindu-se ca în şcoli să fie utilizate auxiliare didactice de calitate, care să vizeze în mod explicit formarea competenţelor generale şi/sau a celor specifice ale elevilor şi să corespundă cerinţelor curriculumului naţional şi programelor pentru olimpiadele şcolare aprobate prin ordin al  ministrului, în vigoare.

Consider că s-a creat o falsă criză, datorată întârzierii procedurilor de licitaţie şi a obligativităţii  respectării termenelor legale, alimentată de opinia unor persoane mai mult sau mai puţin abilitate să-şi exprime părerile privind oportunitatea editării unor manuale şcolare pentru anumite discipline de studiu. Nu au existat sincope în desfăşurarea procesului instructiv-educativ în unităţile de învăţământ din judeţul Caraş-Severin, încă de la începutul anului şcolar, manualele şcolare au fost asigurate pentru toţi elevii din învăţământul obligatoriu, elevilor din clasa a V-a fiindu-le distribuit Compendiul introductiv pentru gimnaziu.

Legea manualelor şi perspectiva editurii unice, cu capital exclusiv de stat, a declanşat un val de nemulţumiri. E bine, e rău ca o singură editură să scoată manuale pe piaţa şcolară din ţara noastră? 

În momentul actual, manualele şcolare se achiziţionează de către Ministerul Educaţiei Naţionale din fonduri provenite de la bugetul de stat, dar ministerul nu are şi drepturile de publicare, nefiind proprietarul manuscriselor sau al produselor. Orice modificare a unui manual este posibilă numai cu acordul editorului, licitaţiile de manuale şcolare noi fiind mult întârziate din cauza posibilităţii neîngrădite de contestare repetată a diferitelor etape în derularea procedurii de editare.

Legea manualului şcolar va avea în vedere ca manualul să fie considerat bun de interes public, în această situaţie Ministerul Educaţiei Naţionale achiziţionând conceptul de la autori, manualul intrând în patrimoniul ministerului şi evitându-se, astfel, recurenţa ulterioară pe chestiunea drepturilor de autor. În acest context, pentru o reformă în asigurarea manualelor şcolare, consider că este necesară o editură unică, cu capital exclusiv de stat, pentru tipărirea acestora.

Domnule inspector general, care sunt principalele direcţii pe care veţi acţiona, la nivelul  Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, în anul şcolar 2017-2018? 

Pornind de la premisa că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental într-o societate a cunoaşterii şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, echipa managerială a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin va acţiona pentru asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin implementarea politicilor educaţionale europene şi naţionale în şcolile din judeţ; asigurarea aplicării strategiei instituţionale; compatibilizarea demersurilor proiective cu cele acţionale şi evaluative; monitorizarea asigurării calităţii procesului educaţional şi managerial; implementarea curriculumului naţional şi a dezvoltărilor locale de curriculum în toate unităţile de învăţământ; sprijinirea dezvoltării instituţionale, a capacităţii de inovare la nivelul unităţilor de învăţământ; consiliere, sprijin şi îndrumare.

În vederea stimulării performanţei şcolare în judeţul nostru, în perioada imediat următoare, personal voi acţiona în direcţia înfiinţării în municipiul Reşiţa a unui Centru de excelenţă pentru disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie şi a unui liceu cu program sportiv, la momentul actual existând doar clase cu profil sportiv.

Nu în cele din urmă, cu ce speranţe priviţi spre acest an şcolar?

Am convingerea că, împreună cu echipa din inspectoratul şcolar şi cu colegii din unităţile de învăţământ, vom reuşi să transformăm şcoala caraş-severineană într-o instituţie deschisă către comunitate, care oferă o educaţie de calitate şi care asigură accesul la educaţie şi şanse egale pentru toţi copiii. Ne propunem ca, prin rezultatele pe care elevii le vor obţine la examenele naţionale, să ocupăm poziţii mai apropiate de fruntea clasamentului naţional la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat 2018,  istoria acestor locuri obligându-ne prin numărul mare de intelectuali pe care judeţul Caraş-Severin i-a dat ţării şi lumii.

Cred că, pornind de la realităţile de azi, trebuie să-i pregătim pe copiii noştri pentru ziua de mâine, să-i învăţăm să se adapteze la schimbările sociale şi economice ale unei lumi în continuă transformare şi să  acţioneze pentru progresul durabil.

Interviu realizat de Oana  PANAIT