Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Ne propunem o consolidare a colaborării şcoală‑familie‑autorităţi în vederea creării unui mediu şcolar atractiv“

„Ne propunem o consolidare a colaborării şcoală‑familie‑autorităţi în vederea creării unui mediu şcolar atractiv“

Interviu cu prof. Elena Mihăilescu, inspectorul general al ISJ Călăraşi


Stimată doamnă inspector general, sunteţi de puţin timp la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi. Cu toate acestea, scurta perioadă care s‑a scurs de la învestire a fost una de activitate intensă, generată de lunga trenă de probleme care a însoţit debutul noului an şcolar. Cum a fost acest început pentru dvs.?

Orice început de an şcolar are o încărcătură emoţională puternică pentru fiecare cadru didactic. Cu atât mai mult, pentru mine, anul acesta a debutat cu un plus de emoţie, energie şi determinare, generate de asumarea responsabilităţii de a coordona învăţământul preuniversitar călărăşean.

Activitatea la nivelul inspectoratului şcolar presupune o muncă intensă, canalizată pe toate direcţiile, dar pot să afirm cu tărie că niciuna dintre situaţiile cu care ne‑am confruntat nu mi‑a fost străină. Am abordat noua provocare profesională prin prisma experienţei acumulate în funcţii de conducere în unităţi de învăţământ din mediul urban şi rural şi ştiu foarte bine că sfârşitul unui an şcolar este, de fapt, un şir de întrebări la care trebuie găsit răspuns până la începutul noului an.

Activitatea şcolilor din judeţul Călăraşi a debutat în condiţii normale ca urmare a eforturilor conjugate ale inspectoratului şcolar, conducerii unităţilor de învăţământ şi autorităţilor locale.

Care sunt marile probleme cu care se confruntă judeţul Călăraşi, şcoala din acest judeţ, la acest început de an şcolar?

Principala problemă a învăţământului călărăşean este generată de scăderea demografică atât în mediul urban, cât şi în mediul rural, de migrarea populaţiei tinere către zonele dezvoltate economic, fapt ce duce la scăderea numărului de elevi şi la dificultatea în identificarea de cadre didactice tinere pregătite profesional.

Datorită acestei stări de fapt, ISJ şi‑a stabilit ţintele strategice operaţionalizate în planuri de acţiune, vizând îmbunătăţirea rezultatelor elevilor, diminuarea absenteismului şi a abandonului şcolar, creşterea ratei de promovabilitate la examenele naţionale. În aceeaşi măsură, trebuie accentuată şi dimensiunea formativă a activităţilor educative, vizând formarea armonioasă a personalităţii, modelarea unui comportament civic activ şi crearea unui sistem propriu de valori şi atitudini pozitive (educaţia pentru sănătate, pentru protecţia şi conservarea mediului, cultură civică şi organizaţională, disponibilităţi spre comunicarea interculturală).

Care este starea învăţământului rural la nivelul judeţului?

Majoritatea şcolilor din mediul rural oferă condiţii bune şi foarte bune pentru desfăşurarea procesului instructiv‑educativ. Ne confruntăm însă, în unele comunităţi rurale, cu slaba colaborare a familiei cu şcoala, generată migrarea părinţilor elevilor către zone industrializate sau în afara ţării. Există, de asemenea, unităţi de învăţământ în care funcţionează clase cu predare simultană, ca urmare a scăderii natalităţii.

Ne propunem o consolidare a colaborării şcoală‑familie‑autorităţi în vederea creării unui mediu şcolar atractiv pentru beneficiarii educaţiei.

Aţi avut probleme la acest început de an cu spaţiile de şcoală, cu autorizaţiile de funcţionare?

Există unele unităţi de învăţământ din mediul rural care se confruntă cu lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare, având ca motiv principal lipsa apei curente. În această direcţie, se fac eforturi susţinute de reprezentanţii ISJ Călăraşi pentru a conştientiza factorii de decizie locali în vederea identificării resurselor de finanţare pentru asigurarea condiţiilor propice desfăşurării activităţilor didactice. Consider că un demers de conştientizare a obiectivelor comune şi a finalităţilor benefice ale unei colaborări educaţionale poate conduce la implicarea tot mai responsabilă a factorilor decizionali din administraţia locală şi a celorlalţi parteneri din comunităţile locale în rezolvarea acestor probleme.

Care este rata abandonului şcolar la nivelul judeţului Călăraşi? Unde se întâlnesc cele mai ridicate procente de părăsire timpurie a şcolii? Există o strategie la nivelul inspectoratului în vederea stopării acestui flagel?

La nivelul judeţului Călăraşi, rata abandonului şcolar se situează sub media naţională, cele mai ridicate procente regăsindu‑se la nivelul învăţământului gimnazial din mediul rural.

În cadrul strategiei stabilite la nivelul ISJ Călăraşi pentru reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, am prevăzut monitorizarea lunară a absenţelor, participarea la activităţi de consiliere individuală şi de grup a tuturor elevilor cu tendinţe de absenteism major şi la acţiuni de consiliere şi orientare prin abordarea transdisciplinară. De asemenea, am inclus şi formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea competenţelor de acţiune remedială asupra cazurilor de neşcolarizare şi abandon.

Care sunt principalele direcţii pe care veţi acţiona, la nivelul ISJ Călăraşi, în anul şcolar 2017‑2018? Nu în cele din urmă, cu ce speranţe priviţi spre acest an şcolar?

Educaţia în spiritul valorilor democratice trebuie conturată printr‑o abordare diferită a demersului educaţional centrat pe elev şi dezvoltarea sa, ceea ce necesită o redimensionare a actului educaţional ca ştiinţă şi ca artă în vederea edificării unui sistem de învăţământ creator, captivant, atractiv, riguros şi eficient, care să pună accentul pe pregătirea elevului potrivit unor finalităţi solicitate de societate şi acceptate de acesta.

Ţintele strategice fixate de ISJ Călăraşi pentru anul şcolar 2017‑2018 sunt: reconfigurarea sistemului de management educaţional prin aplicarea politicilor şi strategiilor MEN; orientarea inspecţiei şcolare către asigurarea unui climat stimulativ şi motivaţional în scopul îmbunătăţirii rezultatelor învăţării; dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional şi racordarea acestuia la piaţa muncii; realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil şi eficient la nivelul judeţului Călăraşi prin asigurarea accesului la educaţia de calitate, a politicilor de echitate socială şi a egalităţii şanselor.

Speranţa cea mai mare o reprezintă încrederea în responsa­bilitatea oamenilor la catedră, a managerilor de şcoli în respectarea politicilor şi strategiilor MEN, precum şi în capacitatea de adaptare la noile cerinţe educaţionale ale mileniului III şi, mai presus de orice, speranţa de comunicare inter şi intrainstituţională, cu toţi factorii implicaţi în educaţie: părinţi, cadre didactice, elevi, comunitate. Eforturile reunite ale acestora trebuie să conducă la desfăşurarea unei activităţi didactice eficiente, cu multiple realizări, astfel încât, la finalul anului şcolar, rezultatele fiecărui elev să fie pe măsura efortului depus şi a aşteptărilor. În acest sens, Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi va prioritiza totul astfel încât elevii să beneficieze de un act educaţional de calitate.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU