Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Noile programe şcolare sunt bine-venite, având în vedere accentul pus pe dezvoltarea de competenţe“

„Noile programe şcolare sunt bine-venite, având în vedere accentul pus pe dezvoltarea de competenţe“

Interviu cu prof. Mirela Pintea Enea, inspectorul general al ISJ Mehedinţi


Stimată doamnă inspector general, care au fost cele mai mari provocări pe care le-a adus acest an învăţământului mehedinţean?

Rezultatele obţinute la examenele naţionale ne provoacă permanent în identificarea soluţiilor, în vederea creşterii acestora de la an la an. Pentru a materializa acest obiectiv am insistat asupra dezvoltării parteneriatelor şcoală-părinţi, modernizării infrastructurii şi bazei materiale din unităţile de învăţământ, asigurării de resursă umană calificată.

Vom avea, începând cu anul şcolar 2017-2018, un nou curriculum pentru gimnaziu. E pregătită şcoala mehedinţeană pentru această provocare? Are resursele necesare pentru a acoperi toate cerinţele noilor programe?

În judeţul Mehedinţi există necesarul de cadre didactice calificate care vor preda noile discipline cuprinse în planurile-cadru ce vor intra în vigoare începând cu anul şcolar 2017-2018. Noile programe şcolare sunt bine-venite, având în vedere accentul pus pe dezvoltarea de competenţe, pe transferul şi aplicarea acestora în contexte variate de viaţă.

Cadrele didactice sunt suficient de pregătite întrucât au parcurs programe de formare continuă, prin intermediul cărora şi-au actualizat competenţele didactice de specialitate, psihopedagogice şi complementare, toate acestea venind în întâmpinarea nevoilor de învăţare actuale ale elevilor noştri.

În ceea ce priveşte învăţământul dual, ce ne puteţi spune despre acesta la nivelul judeţului Mehedinţi? Mă refer la necesarul de spaţii, de cadre didactice, de manuale.

Învăţământul dual este o alternativă pentru învăţământul profesional şi tehnic, cu rol semnificativ în dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, şi le oferă participanţilor posibilitatea de a ocupa un loc de muncă imediat după absolvire.

La nivelul judeţului Mehedinţi ne aflăm în plin proces de informare şi promovare a învăţământului dual, prin încurajarea atât a agenţilor economici de a se implica în buna pregătire profesională a tinerilor interesaţi, cât şi a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic de a implementa această formă de învăţământ preuniversitar. Astfel, în perioada următoare se vor desfăşura întâlniri ale membrilor CLDPS, în vederea fundamentării planului de şcolarizare la învăţământul dual. Unităţile de învăţământ dispun de spaţiile necesare, de cadrele didactice calificate pentru asigurarea unui învăţământul dual de calitate.

Concursurile de directori şi directori adjuncţi au readus normalitatea în sistemul de învăţământ preuniversitar. Ce se va întâmpla la sesiunea din vara acestui an?

Concursurile cu directorii şi directorii adjuncţi au oferit oportunitatea tuturor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar să demonstreze competenţele necesare asigurării unui management de calitate în toate unităţile de învăţământ, astfel încât pentru cele 107 funcţii de director şi 28 de funcţii de director adjunct s-au înregistrat 152 de candidaturi.

În urma desfăşurării probelor de concurs, au fost declaraţi promovaţi 55 de candidaţi pentru funcţia de director şi 18 candidaţi pentru funcţia de director adjunct. Pornind de la faptul că cei care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi de director adjunct, în conformitate cu metodologia de concurs, au semnat cu inspectorul şcolar general contract de management educaţional şi cu primarul unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean de pe raza căruia se află unitatea de învăţământ, contract administrativ-financiar pentru o perioadă de patru ani, consider că au fost create premisele unei stabilităţi şi continuităţi a proiectelor care conduc spre performanţă.

Sesiunea din vara aceasta se va organiza în aceleaşi condiţii optime, oferind şanse egale tuturor candidaţilor care vizează ocuparea funcţiilor manageriale din învăţământul preuniversitar.

În acest moment, care este starea învăţământului din mediul rural mehedinţean?

La nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi s-au organizat mai multe activităţi care au prevăzut o analiză amplă a stării unităţilor de învăţământ din judeţ, în special a celor din mediul rural, în vederea definirii strategiei privind infrastructura educaţională pentru judeţul Mehedinţi. În acest sens, se fac demersuri de către factorii decizionali în accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de infrastructură şcolară, astfel încât dascălii şi elevii noştri să beneficieze de un cadru optim şi sigur în desfăşurarea activităţilor instructiv-educative.

În acelaşi timp, au fost implementate proiecte POSDRU în care au fost incluşi şi elevi din unităţile şcolare din mediul rural, în vederea eliminării barierelor sociale şi culturale, a promovării egalităţii de şanse la educaţie, a prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar.

Cum colaboraţi cu autorităţile locale?

Între Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi, unităţile de învăţământ, autorităţile locale şi Prefectură există o relaţie de strânsă colaborare. Exemplele concrete sunt reprezentate de participarea reprezentanţilor autorităţilor locale în comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, interesul manifestat în organizarea/reorganizarea reţelei şcolare la nivelul judeţului Mehedinţi, facilitarea derulării în condiţii optime a programelor guvernamentale, prin accesarea de proiecte destinate reabilitării spaţiilor şcolare.

Să vorbim şi despre abandonul şcolar din zona rurală. Care este situaţia în momentul de faţă?

Învăţământul din mediul rural are multiple provocări, iar reducerea abandonului şcolar este una dintre priorităţi. În acest sens, există trei direcţii: prevenirea prin măsuri menite să asigure participarea tuturor copiilor la cursuri, intervenţia prin intermediul personalului specializat (îndrumări, meditaţii pentru copiii aflaţi în situaţii vulnerabile), compensarea (oferirea unor alternative de continuare a studiilor prin Programul ,,A doua şansă“).

La nivelul judeţului Mehedinţi, este înregistrat un procent de 0,93% privind abandonul şcolar. Sub coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mehedinţi şi în colaborare cu CJRAE Mehedinţi, în acest an şcolar se desfăşoară proiecte educaţionale care au ca scop reducerea absenteismului şi prevenirea abandonului şcolar.

Învăţământul românesc are o mare problemă la capitolul analfabetism funcţional. Care credeţi că sunt motivele?

Înregistrarea progresului şcolar al elevilor, raportat la standardele educaţionale, se poate realiza prin demersuri didactice atractive şi eficiente, centrate pe formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie din perspectiva învăţământului pe tot parcursul vieţii.

Ce vă aşteaptă în lunile care au mai rămas până la sfârşitul anului şcolar?

În următoarea perioadă se vor organiza şi desfăşura examenele naţionale: examenul de definitivat, Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar. Ne propunem ca acestea să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, iar rezultatele să ilustreze competenţa cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi un nivel dezvoltat al achiziţiilor elevilor la finalizarea ciclurilor de învăţământ.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU