Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Nu cred că există o problemă etnică la nivelul școlii harghitene“

„Nu cred că există o problemă etnică la nivelul școlii harghitene“

Interviu cu prof. Petru Ioan-Gârbea, inspectorul general al ISJ Harghita


Stimate domnule inspector general, inspectoratele școlare județene și-au prezentat, în această toamnă, rapoartele de analiză privind starea învățământului din județ pe anul școlar 2017-2018. Ce a evidențiat raportul inspectoratului școlar din județul Harghita? Pe ce direcții principale a activat ISJ  Harghita în această perioadă?

Obiectivele pe care le-am avut în vedere în anul școlar 2017-2018 au fost: asigurarea șanselor egale de acces la educație și formare profesională de calitate pentru toți copiii de vârstă școlară din județ, formarea competențelor care să permită dezvoltarea personală, intelectuală și profesională din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, corelarea ofertei învățământului secundar superior, mai ales al celui profesional și tehnic, cu necesitățile comunităților locale și ale pieței forței de muncă. Pentru atingerea acestor obiective s-a avut în vedere asigurarea resurselor umane – cadre didactice – calificate la toate nivelurile de învățământ și în toate unitățile de învățământ, un management educațional cât mai bun, spații școlare corespunzătoare la toate nivelurile și în toate locațiile.

Raportul privind starea învățământului din județ pe anul școlar 2017-2018 a evidențiat demersurile efectuate de inspectoratul școlar și de unitățile de învățământ, inclusiv unitățile conexe pentru realizarea acestor deziderate. Rețeaua școlară a județului permite asigurarea dreptului la educație pentru toți copii de vârstă preșcolară și școlară, la toate nivelurile. Chiar dacă relieful județului și distribuția geografică a populației creează unele dificultăți, prin buna colaborare cu autoritățile administrației publice locale, reușim să asigurăm locuri în grădinițe, școli și licee pentru toți copii din județ. De asemenea, peste 97% din personalul didactic din județ este calificat, situația fiind aproape de 100% în învățământul preșcolar, peste 98% în învățământul liceal și ușor mai slabă – circa 87% – în învățământul profesional.

În cursul inspecțiilor și controalelor efectuate am constatat, împreună cu colegii inspectori, un management bun al unităților de învățământ, buna cunoaștere și respectare a reglementărilor în vigoare, buna pregătire profesională a marii majorități a cadrelor didactice, preocuparea colegilor de la catedră pentru utilizarea unor metode și mijloace care să permită o formare cât mai bună a competențelor prevăzute în programele școlare. Colegii inspectori s-au preocupat nu doar de controlul activității din unitățile de învățământ, ci și de informarea cadrelor didactice despre noutățile din domeniu, de îndrumarea lor, de asigurarea posibilităților de formare. În aceste demersuri am avut sprijinul permanent al Casei Corpului Didactic Apáczai Csere János din Miercurea Ciuc.

În ceea ce privește învățământul profesional și tehnic, deși în județul nostru nu activează firme mari, am reușit să realizăm câteva clase de învățământ dual, la solicitarea și în colaborare cu asociații ale întreprinzătorilor din județ.

Rezultatele absolvenților de gimnaziu și de liceu la evaluări și examene au fost bune, deși este încă loc de mai bine. Rezultate mai slabe au obținut  absolvenții claselor de liceu tehnologic, dar mulți dintre ei nici nu doresc să-și continue studiile ci să lucreze, să-și valorifice calificare profesională dobândită. De fapt, unitățile de învățământ tehnic și profesional și-au modificat progresiv oferta după reintroducerea învățământului profesional, reducând numărul de clase de liceu tehnologic și sporind numărul celor de învățământ profesional. Cadrele didactice care s-au înscris la examenul de definitivat din acest an au dovedit o bună pregătire, procentul final de promovare a examenului de definitivat fiind printre primele din țară, ca și la examenul de titularizare.

Județul Harghita are un specific aparte. Tocmai de aceea, vă rugăm, domnule inspector general, să prezentaţi, sintetic, dimensiunea „şcolii harghitene“ atât din punct de vedere etnic, cât și numeric.

Într-adevăr, județul Harghita este un județ cu un anume specific. Populația de etnie maghiară are o pondere de peste 84%, populația română – puțin peste 13%, celelalte circa 3 procente fiind romi și alte etnii. De asemenea, județul are un relief variat, predominant muntos, așezările omenești fiind situate de multe ori la distanțe importante de centrele administrative, pe drumuri greu accesibile. Aș da ca exemple Băile Harghita, care aparțin de municipiul Miercurea Ciuc (la 17 km) sau Lacul Roșu, care aparține de municipiul Gheorgheni (la 25 de km), localități în care trebuie să funcționeze măcar grădinițe și învățământ primar. Sau comuna Bilbor, situată la distanță de municipiul Toplița, cu acces dificil mai ales iarna, comună care este compusă din mai multe sate risipite pe văile Carpaților. Aceste aspecte generează unele dificultăți, dar, cu sprijinul autorităților locale, le putem rezolva.

În județ funcționează 123  de unități de învățământ de masă cu personalitate juridică (PJ), având în componență 140 de unități fără PJ. De asemenea, mai avem trei unități de învățământ special, și opt unități conexe, incluzând aici și CCD și CJRAE.

Dintre cele 123 de unități cu personalitate juridică, 16 sunt cu predare doar în limba română, 102 cu predare doar în limba maghiară, iar cinci sunt mixte. Din cei 49.656 de preșcolari și elevi din județ, 41.995 studiază în limba maghiară, iar 7.661 în limba română. Tuturor preșcolarilor și elevilor li se asigură posibilitatea de a studia în limba dorită. Bineînțeles că în toate unitățile se învață limba română. Nu totdeauna elevii de la clasele cu predare în limba maternă maghiară reușesc să obțină cele mai bune rezultate la limba română, în principal datorită faptului că trăiesc în colectivități în care sunt foarte puține situațiile de comunicare în această limbă. În ultimii ani, în colaborare cu Consiliul Județean Harghita, am demarat unele proiecte de sprijinire a însușirii limbii române: tabere comune pentru elevi din unități de învățământ și localități diferite, înfrățiri ale unităților de învățământ cu predare în limba maghiară cu unități de învățământ din Moldova, Oltenia etc. Sper ca în curând aceste activități să dea roade.

În județ funcționează 38 de colegii și licee, din care șapte cu predare în limba română, 28 cu predare în limba maghiară și trei mixte. În 22 de licee funcționează clase de liceu tehnologic și/sau învățământ profesional, avem două licee de artă și patru licee teologice. Oferta liceelor răspunde necesităților elevilor, comunităților în care funcțio­nează, și – în cazul IPT – pieței forței de muncă.

Cum se prezintă unităţile de învățământ harghitene în acest an școlar? Mai există la nivel județean, în momentul de față, unități de învățământ fără autorizații de funcționare, școli cu probleme? Dacă da, în ce zone?  

Unitățile de învățământ din județ corespund cerințelor actuale. Cvasitotalitatea lor sunt racordate la utilități, inclusiv având acces la internet și dispunând de calculatoare, chiar dacă nu toate sunt „ultimul răcnet“. Cum am arătat și mai înainte, și asigurarea cu cadre didactice – resursa umană fiind esențială pentru un învățământ de calitate – este destul de bună.

Peste 97% din unitățile de învățământ din județ au autorizație sanitară de funcționare. Cele câteva care nu au putut încă să obțină aceste autorizații sunt școli din mediul rural, din localități mici, care nu dispun de apă curentă și de canalizare. Cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Harghita, s-au purtat discuții cu primarii  respectivi, situația îmbunătățindu-se continuu. În ceea ce privește autorizațiile ISU, situația este puțin mai slabă, dar și aici peste 87% din unități au obținut deja autorizația sau sunt în curs de a o obține.

Cu ce probleme, cu ce greutăți vă confruntați acum, la începutul acestui an şcolar?

Acest an școlar a început fără probleme deosebite. Dacă apar, luăm măsurile necesare. Acum a venit și iarna, dar la noi frigul nu este ceva deosebit, și adulții, și copii sunt obișnuiți cu el.

Unele școli ne-au semnalat că ar fi nevoie de microbuze noi, căci cele pe care le au sunt deja destul de „în vârstă“. Sper ca cei care pot aloca resurse în acest scop să ne ajute.

Cum e gestionată, la nivelul ISJ Harghita, problema etnică, în ceea ce privește școala, educația?

Nu cred că există o problemă etnică la nivelul școlii harghitene. Cum am arătat și mai înainte, ne străduim să asigurăm accesul fiecărui copil la educație în limba în care dorește. Chiar dacă acest lucru generează situații în care funcționează – atât în limba română (de ex. la Odorheiu Secuiesc sau la Livezi, comuna Mihăileni), cât și în limba maghiară (de ex. în comuna Voșlăbeni sau în Toplița) – clase cu efective mici, cheltuieli suplimentare etc. Pentru noi este mai importantă o educație de calitate, o învățătură bună, pe care fiecare copil o poate dobândi cel mai bine în limba sa maternă. Și la fel de importantă este însușirea limbii statului, pentru ca fiecare absolvent să aibă șanse maxime de a reuși în viață.

Domnule inspector general, spuneți-ne, în finalul interviului nostru, care sunt prioritățile în activitatea ISJ Harghita 2018-2019?

Sintetizând, pot afirma că prioritățile noastre sunt: educație de calitate pentru toți copii și elevii, inclusiv pentru cei cu cerințe speciale, formarea generală și profesională cât mai bună, în acord cu nevoile elevilor, dar și ale comunităților și economiei județului, asigurarea de condiții de muncă cât mai bune pentru cadrele didactice și pentru toți angajații din învățământul harghitean. Bineînțeles, în bună conlucrare cu ceilalți parteneri care au datoria sau care doresc să sprijine educația și formarea profesională: administrațiile locale, alte instituții deconcentrate, organizații civile, organizații patronale, biserici etc.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU