Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Oferim potențialilor beneficiari ai educației un corp profesoral activ, tânăr și entuziast“

„Oferim potențialilor beneficiari ai educației un corp profesoral activ, tânăr și entuziast“

Interviu cu prof. Rodica Păuna, directorul Colegiului Național George Coșbuc, Motru  


Cineva a spus, de curând, că orașul Motru a fost ridicat de către mineri, iar astăzi este ținut în viață de către profesori. Învățământul din Motru este unul de o înaltă calitate, iar Colegiul George Coșbuc este, se pare, un fanion. Cum s-a reușit acest lucru, stimată doamnă director, care este secretul acestei performanțe, într-o zonă, putem spune fără să greșim, defavorizată?    

Orașul Motru s-a dezvoltat, într-adevăr, prin industria mineritului, comunitatea fiind alcătuită din localnici originari din satele și comunele din jur, dar și din foarte mulți oameni sosiți aici din toate zonele țării pentru o oarecare stabilitate și prosperitate economică, pe care, timp de câteva zeci de ani, orașul le-a putut oferi. Nu doar cei direct interesați de industria minieră s-au stabilit aici, ci și medici, profesori, ingineri, alcătuind treptat o pătură intelectuală care a contat, localitatea dobândind în timp un aer urban, așezat, calm, civilizat, aproape patriarhal, în ciuda tinereții. Din nefericire, caracterul de zonă monoindustrială generează acum principalele probleme, prin masivele disponibilizări din minerit, absența alternativelor economice, migrația forței de muncă în țările dezvoltate ale Europei, realitate dramatică ce are, desigur, repercusiuni asupra stării învățământului, conducând la scăderea numărului de copii, creșterea numărului copiilor lăsați în grija bunicilor sau a altor rude, lipsa de perspectivă, nivelul scăzut al veniturilor, absența încrederii într-un viitor sigur. În aceste condiții, rolul educativ al școlii sporește, preluându-se în sarcină atribuții care în mod normal reveneau familiei sau comunității. Învățământul din Motru este, într-adevăr, de calitate și faptul se datorează standardelor înalte pe care le păstrăm în actul educațional, respectului care încă există pentru școală într-un oraș mic, în care oamenii se cunosc foarte bine și sunt, din cauza dificultăților pe care le întâmpină, foarte conștienți de necesitatea înarmării copiilor lor cu o pregătire solidă, care să ducă la o depășire a condiției sociale și economice.

Colegiul Național George Coșbuc oferă pregătire teoretică, toți absolvenții noștri fiind orientați spre parcurgerea unei forme de învățământ superior și reprezintă un punct de interes prioritar pentru comunitate ca investiție pe termen lung în capital intelectual, astfel încât tinerii absolvenți să fie pregătiți pentru o societate a cunoașterii, flexibili și adaptabili la ritmul accelerat al schimbărilor pe care civilizația actuală îl impune. De asemenea, într-un oraș în care nu există alternative educaționale, nu există librărie, cinematograf, teatru, muzee, școlile susțin și viața culturală atât de necesară dezvoltării unui tânăr educat. Am suplinit, de-a lungul anilor, aceste carențe prin găsirea în mediul școlar, din inițiativa profesorilor sau a elevilor, a unor formule care să satisfacă nevoile culturale de bază. Dacă nu există librărie, am realizat un club de lectură, dacă nu există cinematograf, a apărut în școală un club al cinefililor, fiindcă nu există teatru, am pus bazele unei trupe de teatru. Școlile sunt prezente la toate evenimentele importante din viața orașului și, în mare măsură, le realizează.

Cum și când a apărut Colegiul George Coșbuc în peisajul orașului Motru?

Colegiul Național George Coșbuc a fost înființat în anul 2000, în sediul unei școli generale, cu intenția de a pune bazele unei unități de învățământ mai complexe, axate pe dezvoltarea potențialului intelectual al tinerilor, prin cultivarea dorinței de atingere a performanței școlare, care să ducă în viitor la diversificarea ariei ocupaționale și la crearea unui suflu nou, tânăr, în distribuția intereselor profesionale. Instituția nou creată a absorbit populația școlară a Școlii Generale nr. 3, cu niveluri primar și gimnazial, la care s-a adăugat nivelul liceal, prin filiera teoretică desprinsă din efectivul Colegiului Constantin Rădulescu-Motru, devenit ulterior Colegiul Tehnic Motru. În prezent, Colegiul Național George Coșbuc funcționează ca instituție de învăță­mânt de stat, având cursuri de zi, cu trei niveluri: primar, gimnazial, liceal (filiera teoretică, profilurile real și uman, specializările matematică-informatică, științe ale naturii, filologie, științe socio-umane).

Ce îi motivează pe elevi să vină la Colegiul George Coșbuc? Ce-i motivează pe profesori să țină actul educațional la un nivel înalt?

Există studii de psihopedagogie, analize ale specialiștilor în educație, statistici care spun că principalul factor demotivant în învățământul actual este sistemul însuși, generator de nemulțumiri în ceea ce privește remunerația insuficientă, valorizarea precară a procesului educațional, birocrația haotică și cronofagă, reformarea pe segmente, prin transplantarea unor măsuri fragmentare din sistemele occidentale, stimularea excesivă a spiritului competițional, exagerarea rolului evaluării etc. Sunt probleme cu care educația prezentului se confruntă, dar tot atât de adevărat este că atunci când profesorul este în clasă, singur cu elevii săi, sistemul devine o abstracție. Un profesor bine pregătit, pasionat de disciplina pe care o predă, iubitor de copii, interesat de evoluția lor poate instaura coerența într-un sistem incoerent, poate conferi credibilitate actului didactic și poate convinge cu privire la utilitatea învățării. La Colegiul Național George Coșbuc, încurajăm o astfel de atitudine față de educație prin atenția pe care o acordăm omului, fie el profesor sau elev. Motivația fundamentală a oricărui act este găsirea unui sens. Elevii sunt motivați să dobândească o cunoaștere care va avea sens și în viața lor matură, și în devenirea lor profesională, nu doar la examenele de sfârșit de ciclu, profesorii sunt motivați prin înțelegerea, prețuirea și respectul cu care privim importanta și nobila misiune a dascălului.

Ce înseamnă calitatea și performanța pentru dvs., doamnă director Rodica Păuna? Pentru corpul profesoral de la George Coșbuc?

Calitatea și performanța sunt termeni intens vehiculați în actualitatea noastră competitivă, majoritatea furnizorilor de educație asociindu-i unor repere cantitative, cum ar fi listele de elevi olimpici sau de participanți la nenumăratele concursuri ofertate de școli, universități, instituții de cultură, asociații etc. Este firească o astfel de înțelegere atât timp cât producerea de premii este criteriu de evaluare al activității profesorului și acesta, pentru a-și dovedi calificarea și eficiența, se vede nevoit să se modeleze, de multe ori, într-o formă fără fond, gonind nebunește după dovezi ale excelenței și acumulând diplome care estetizează și falsifică o realitate mediocră. Performanța presupune, este adevărat, și antrenoratul, și mentoratul, însoțitoare ale unor trasee educaționale de excepție, în cazul elevilor înzestrați cu disponibilități și aptitudini speciale, în mod autentic pasionați de o disciplină de studiu și care își doresc participarea la competiții ca pe o confirmare a unui efort constant de autodepășire, dar performanța se leagă și de finalitatea procesului instructiv, incluzând gradul de satisfacție al beneficiarului față de bagajul de cunoștințe și competențe cu care intră într-o altă etapă a pregătirii sale sau pe piața muncii, se leagă, de fapt, de orice creștere valorică față de un nivel preexistent. Din punctul nostru de vedere, calitatea și performanța în educație se obțin când profesorul însuși se situează pe un traseu al învățării permanente, al automodelării și al bucuriei descoperirii, în cursul căruia dezvoltă un entuziasm contagios, transmis inevitabil elevilor săi. Considerăm că instituția noastră răspunde standardelor actuale de calitate și performanță prin rezultate care ne situează pe un loc foarte bun între școlile din județul Gorj și din țară: în anul școlar 2017-2018 avem 20 de elevi participanți și premiați la olimpiadele și concursurile naționale, 115 elevi premiați la olimpiadele și concursurile județene și interjudețene, 450 de elevi cu rezultate foarte bune la învățătură dintr-un total de 980, 97% – procent de promovare la examenul de bacalaureat, același procent la intrarea în învățământul superior. Nu există abandon și repetenție, nu există fenomenul absenteismului.

Spuneți-ne câte ceva despre oferta educațională…

Viziunea și misiunea școlii noastre sunt corelate și subsumate idealului formulat de Constantin Brâncuși – „Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe…“. Acest îndemn îl înțelegem ca pe un imbold spre depășirea condiției, ca pe o încurajare a efortului de autodepășire, atrăgând satisfacția reușitei prin lărgirea orizontului de cunoaștere. Dezvoltarea individuală a elevului, crearea unui climat de muncă și învățare,  garantarea pregătirii eficiente, siguranța mediului școlar, caracterul incluziv al educației sunt elementele fundamentale ale „filosofiei“ școlii și definesc cultura noastră organizațională.

Oferim potențialilor beneficiari ai educației un corp profesoral activ, tânăr și entuziast, cu interes față de propria devenire profesională și față de evoluția elevilor, un mediu școlar sigur și o atmosferă prietenoasă (16 de săli de clasă adecvate unui învățământ modern, două laboratoare de informatică, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un labo­rator de creație-artă dramatică, un cabinet de limbi moderne, o sală de sport, un amfiteatru destinat mai ales activităților extracurriculare, o bibliotecă dotată cu 21.294 de volume și sală de lectură, cabinet de consiliere psihopedagogică), un plan de școlari­zare constant în ultimii ani, care și-a dovedit viabilitatea (în general, câte o clasă pe an de studiu la nivelurile primar și gimnazial, șase clase la nivelul liceal, filiera teoretică, profilurile real și uman – trei clase pentru specializarea matematică-informatică, o clasă pen­tru speciali­zarea științe ale naturii, o clasă de filologie, o clasă de științe socio-umane).

Oferim, de asemenea, un curriculum la decizia școlii atrăgător, cu discipline opționale distribuite în funcție de nivel, opțiuni, profil, acoperind toate ariile curriculare, precum și acţiuni educative școlare și extracurriculare variate: excursii tematice, expoziții de pictură, întâlniri cu scriitori, lansări de carte, spectacole de teatru, întâlniri ale membrilor clubului cinefililor, proiecte comune  cu  instituții de învățământ superior (Universitatea din Craiova, Universitatea din Timișoara, Universitatea din București), acțiuni de voluntariat, deplasări în centre care instituționalizează copii cu probleme, derularea de parteneriate cu instituții culturale, sărbătorirea unor personalități, marcarea unor evenimente istorice și culturale. Convinși fiind de rolul important al educației nonformale, ca modalitate de completare a procesului de învățare,  în școală se derulează cu succes programe educaționale de durată, cu acțiuni riguros proiectate și cu rezultate clare și măsurabile, exemple fiind clubul de lectură și creație „Labirint“, trupa de teatru „Labirint“, clubul de dezbateri academice.

Despre legăturile cu învățământul european ce ne puteți spune?

Urmărim cultivarea valorilor europene și a dimensiunii europene în educație prin întreaga activitate didactică, prin interesul pe care îl susținem pentru studiul limbilor străine, al realităților contemporane, prin întărirea conștiinței multiculturalității și încurajarea cooperării interculturale. S-au derulat în școală proiecte POS – DRU interesante și cu rezultate sustenabile, exemple fiind proiectul „Educație pentru toți, educația este șansa ta!“, având drept scop înființarea unor centre CEZAR (Centre Educaţionale de Zi pentru Activităţi Remediale) sau proiectul „Standarde de participare şi cetăţenie activă pentru bună guvernare în şcoală“, având ca urmare crearea unei structuri cu rol în luarea deciziilor în rândul elevilor de gimnaziu. Proiecte comunitare multiple s-au desfășurat și prin accesarea granturilor gestionate de Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, centrate pe acțiuni ecologice, încurajarea talentului creator la elevii din ciclul primar, îmbunătățirea fondului de carte al bibliotecii, conservarea tradițiilor locale etc. Un fapt benefic pentru elevii școlii l-a constituit posibilitatea deplasării în spațiul european prin proiecte ale Consiliului Elevilor, cum ar fi Eurovizionarii, sau prin câștigarea în mod repetat a concursului Euroscola, care a deschis mai multor generații de absolvenți posibilitatea întâlnirii directe cu realitatea europeană. Suntem în prezent parteneri ai unor școli din Europa în conturarea unui proiect de tipul Erasmus+, centrat pe învățare prin teatru.

Spre ce se îndreaptă absolvenții de la George Coșbuc?

Absolvenții noștri sunt aproape în totalitate incluși în învățământul superior și suntem mândri de faptul că fac o impresie bună în cadrul unor facultăți de prestigiu, semnalele primite din partea cadrelor universitare care, cu diferite ocazii, ne vizitează școala, fiind foarte încurajatoare. Orientările sunt diversificate și corespund în mare măsură specializărilor parcurse în timpul liceului: automatică și calculatoare, telecomunicații, medicină, farmacie, litere, drept, științe politice, poliție etc.

În încheiere, vorbiți-ne despre planurile, proiectele de viitor. Nu în ultimul rând, cum vedeți Colegiul George Coșbuc, din Motru, peste ani? 

Înainte de toate, dorim să păstrăm ceea ce avem: eficiență, încurajarea unui demers didactic activ și orientat spre interesele elevului, racordarea învățământului la realitatea epocii prezente, menținerea standardelor înalte de performanță. Sperăm, de asemenea, să găsim o cale pentru îmbunătățirea bazei materiale, astfel încât dorinței de învățare a elevilor noștri și efortului profesorilor să le asociem confortul meritat. Predicții nu putem face, pentru că nu putem vedea Colegiul Național George Coșbuc separat de viitorul comunității. Sperăm în găsirea resurselor necesare pentru reabilitarea zonei și  privim viitorul cu încredere.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU