Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Pentru noi, fiecare școală este importantă și fiecare elev trebuie educat și sprijinit“

„Pentru noi, fiecare școală este importantă și fiecare elev trebuie educat și sprijinit“


Interviu cu prof. Maria Ștefănie, inspectorul școlar general al ISJ Hunedoara

Stimată doamnă inspector școlar general, cum au fost primele două luni din 2019 pentru școala din județ, pentru dumneavoastră, pentru ISJ Hunedoara?

Pentru noi, cei din învățământ, începutul anului ne-a găsit în mijlocul unor activități laborioase, intense, pentru că ne aflăm, de fapt, la mijlocul acestui an școlar.  După încheierea vacanței de iarnă, atât elevii, cât și profesorii și-au reluat activitatea. S-au acordat note, iar activitățile de învățare, de acumulare de noi cunoștințe, deprinderi, abilități au continuat. De asemenea, am organizat simulări județene ale examenelor naționale pentru elevii din clasele a VIII-a și a XII-a. Au avut loc etapele locale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, în vederea calificării elevilor la etapele județene și naționale ale acestor competiții de anvergură. Elevii de la mai multe liceele tehnologice și-au desfășurat activitatea de pregătire practică la agenții economici, sau în cadrul unităților de învățământ. La sfârșitul lunii ianuarie, s-a încheiat situația la învățătură pentru semestrul I.

În paralel cu îndrumarea și monitorizarea acțiunilor de mai sus, colegii inspectori au derulat multiple activități conform graficului unic de îndrumare și control: inspecții generale în mai multe unități de învățământ, inspecții tematice, verificări, inspecții de revenire, activități metodice etc. Pentru colegii din compartimentele administrative ale inspectoratului, această perioadă a însemnat finalizarea activităților aferente anului 2018, moment de bilanț și de raportare, dar și planificarea și demararea activităților pentru acest an calendaristic, ținând cont de punctele slabe și cele tari care au fost identificate cu privire la acțiunile anului anterior. În prima lună a anului a avut loc și evaluarea performanțelor profesionale ale acestora. 

De asemenea, în data de 22 ianuarie am depus la Ministerul Educației Naționale proiectul planului de școlarizare și rețeaua școlară pentru anul școlar 2019-2020, după parcurgerea riguroasă a tuturor etapelor și demersurilor prevăzute în legislație. Din acest punct de vedere, pot să menționez faptul că nu avem modificări majore în ceea ce privește rețeaua școlară, numărul untăților de învățământ cu personalitate juridică menținându-se la 122 de unități școlare de stat și particulare.

În județul Hunedoara, pentru anul școlar 2019-2020, la clasa a IX-a, am propus un număr de 117 clase învățământ de masă și cinci clase învățământ special (total 122 clase), structurate astfel: 79 de clase învățământ liceal, 34 de învățământ profesional, patru clase învățământ dual și cele cinci clase de învățământ profesional  special. Procentul numărului de locuri alocate învățământului profesional și dual este 35,24%. Clasele de școală profesională și învățământ dual au fost propuse în urma solicitărilor primite de la 114 operatori economici. Am înregistrat o creștere a numărului de solicitări din partea mediului economic, fapt care ne bucură și care ne dă speranțe în asigurarea unui învățământ profesional de caliltate care să răspundă nevoilor de pe piața muncii. Adresăm mulțumiri, și pe această cale, tuturor colaboratorilor și partenerilor noștri.

Care sunt cele mai importante direcții pe care va acționa, sub conducerea dumneavoastră, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara? Care sunt prioritățile școlii hunedorene în 2019, proiectele pe care le aveți
în vedere?

Având în vedere experiența practică acumulată pe parcursul anilor în care am condus Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, precum și a celor în care am fost inspector școlar general adjunct, ori inspector școlar în această instituție și având în vedere colaborarea cu colegii din structurile funcționale ale inspectoratului, am gândit că principalele noastre direcții de acțiune pentru a doua parte a anului școlar 2018-2019 și în anul școlar următor trebuie să fie: implementarea principiului egalităţii de şanse în educaţie; îmbunătăţirea performanţelor educaţionale, a abilităţilor şi competenţelor tuturor copiilor şi elevilor, prin accesul la un sistem de educaţie de calitate, relevant şi incluziv; reducerea abandonului şcolar; dezvoltarea competenţelor profesionale şi a spiritului antreprenorial, promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii, valorificarea potenţialului domeniului educaţiei şi cercetării, prin sprijinirea tinerilor care pot face performanţă.

Priorităţile școlii hunedorene în 2019, în concordanță cu politicile MEN, sunt: pachetul social garantat pentru educație; dezvoltarea sistemului de educație timpurie; programe de antreprenoriat adaptate, începând chiar de la școala primară; profesori motivați și bine pregătiți; cadre didactice dedicate; cetățeni activi pe piața muncii, infrastructură modernă, mijloace didactice adecvate care utilizează tehnologiile informării și comunicării, creșterea calității educației, de la creșă până la absolvirea unei forme de învățământ, care să asigure acces pe piața muncii sau tranziția către învățământul universitar, acces egal la învățământ de calitate și incluziv, la nivel preuniversitar; excelența în educație; învățarea pe tot parcursul vieții. 

În acest context social în care inspectoratul evoluează,  printre  țintele  spre  care  este  orientată  activitatea instituției și care reprezintă, în fapt, domenii în care mai avem de lucru, vreau să amintesc:  scăderea abandonului şcolar și a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie (sub 10%); cel puţin 95% din copiii cu vârste cuprinse între patru ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară să fie înscriși în educaţia preşcolară; ponderea elevilor cu vârsta de 15 ani, cu competenţe scăzute de citire, matematică şi ştiinţe exacte să fie mai mică de 15%; ponderea absolvenţilor (de 20-34 de ani) care au finalizat sistemul de educaţie şi de formare profesională care sunt angajaţi să fie cel puţin 80%; măsuri active la nivelul unităților școlare, pentru a se încadra, din punct de vedere al cheltuielilor de personal, în bugetele calculate în baza costului standard per elev/preșcolar. Iar o altă țintă pe care ne-am propus să o atingem și să o menținem este situarea județului Hunedoara într-un „Top 10“ al județelor din punct de vedere al rezultatelor la examenelor naționale.

În ceea ce privește proiectele în care instituția noastră este implicată, în prezent, sunt în derulare două proiecte POCU în care Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara este beneficiar direct – „Hai la școală! – O șansă pentru viitor“ prin apelul de proiecte „Școala pentru toți“ și, respectiv, „ȘANSA – Școala Activă pentru Noi, Succes pentru Angajator“ prin apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi și studenți în sectorul alimentar, industrie și servicii“. Totodată, inspectoratul este partener în alte trei proiecte: „Școala pentru copiii cu risc educațional din orașul Geoagiu – SCOR 2016“ (în care Fundația Mara este beneficiar), „PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA – PAS HD 2016“ (beneficiar – Fundația Mara) și „Implicare! Dezvoltare! Reușită!“ (unde beneficiarul este SC Euro Jobs SRL din Petroșani).

În toate aceste proiecte, instituția noastră colaborează – atât din postura de beneficiar, cât și din cea de partener – cu UAT-uri, cu unități de învățământ, cu Casa Corpului Didactic Hunedoara, cu societăți comerciale și ONG-uri, toate aceste entități colaborând astfel pentru atingerea obiectivelor proiectelor, care vizează, până la urmă, optimizarea actului educațional, atragerea din nou la școală a celor care au părăsit-o de timpuriu, oferirea unei „a doua șanse“ pentru cei care au depășit vârsta la care pot urma cursurile școlare în învățământul de masă, dar și „întâlnirea“ dintre elevi și viitori potențiali angajatori, pe perioada stagiilor de practică desfășurate la agenții economici. Unitățile de învățământ, prin intermediul unora dintre cadrele didactice, sunt implicate în activitățile proiectelor.

Din experiența acumulată până în prezent, atât prin proiecte mari, cu finanțare europeană nerambursabilă, cât și prin implicarea cadrelor didactice și a elevilor în proiecte de mai mică anvergură, de tip Comenius, Erasmus, Lifelong Learning Programme (LLP), marile beneficii de pe urma acestor participări se contorizează la nivelul elevilor și al cadrelor didactice; ei, pe lângă participarea directă la mobilități pe parcursul cărora pot observa particularități ale sistemelor de educație din țările partenere, stilul în care sunt pregătiți elevii acolo, modul în care colaborează școala – comunitatea –, agenții economici, beneficiază și de optimizarea actului educațional prin intermediul experienței acumulate de cadrele didactice care îi însoțesc. Feedback-ul obținut de la elevii care au făcut parte din grupurile-țintă ale proiectelor mari sau de la cei implicați în diverse mobilități externe a fost pozitiv, fiind astfel factorul primordial care ne determină să ne implicăm în acest gen de proiecte educaționale.

Credeți că se va reintroduce treapta a doua, așa cum a afirmat ministrul Ecaterina Andronescu? E o idee bună?

În  învățământul  românesc s-a mai susținut examen de treaptă după clasa a X-a de liceu și chiar examen de admitere în clasa a IX-a. Practic, acum s-ar putea discuta despre un examen de promovare din ciclul inferior în ciclul superior al liceului. Reintroducerea acestui filtru de selecție, bine gândit din punct de vedere al specificului probelor de concurs, ar putea fi coroborată cu o modificare a cifrei de școlarizare pentru liceu clasa a XI-a. Elevii care nu ar reuși să promoveze acest examen la liceul dorit ar putea să continue la o altă unitate de învățământ liceal, ori la învățământul profesional sau dual. Și chiar nu cred că ar fi o problemă. Societatea noastră și piața forței de muncă au nevoie de tineri bine pregătiți în toate domeniile de activitate.

Da, cred că este o idee bună. Sper că toți suntem de acord cu faptul că prin lupta concurențială ies la iveală valorile. Iar acest demers ar fi de natură să stimuleze concurența atât între elevi, cât și între unități. Iar actul didactic nu ar avea decât de câștigat.

400 de milioane de lei va aloca MEN pentru proiectul România Digitalizată. Cum vi se pare ideea? Credeți că este viabilă? Table inteligente în fiecare clasă, tablete pentru fiecare elev, chiar și în zonele rurale.

Spuneam anterior că între prioritățile noastre pe parcursul acestui an școlar  avem  și optimizarea infrastructurii sistemului educațional, modernizarea acesteia și utilizarea de mijloace didactice adecvate care utilizează tehnologiile informării și comunicării.

În planul managerial al instituției noastre, ne-am propus măsuri vizând facilitarea conectării şcolilor la broadband şi a implementării aplicaţiilor de e-learning, sprijinirea procesului de generalizare a învăţării informatizate şi a introducerii alfabetizării TIC încă din primii ani de şcoală, precum și monitorizarea gradului de utilizare a platformelor IT, a softurilor educaţionale, a echipamentelor multimedia, a resurselor CDI care deja există în școli. Asigurarea accesului efectiv al tuturor elevilor la resurse de învăţare – fond de carte, reţea media, CDI etc. – și sprijinirea unităţilor şcolare în amenajarea CDI, a unor cabinete, laboratoare sau structuri de aplicaţie antreprenorială cu dotări IT & C moderne este, astăzi, practic, o condiție necesară pentru un proces instructiv-educativ de calitate.

Ideea mi se pare foarte bună, o inițiativă viabilă. Dotarea cu mobilier şi tehnică de calculnu poate să fie decât foarte bună. Toți ne dorim ca toate clasele să fie extrem de atractive pentru elevi şi sperăm ca această acţiune imediată să aducă mai mulţi elevi la şcoală, inclusiv în mediul rural şi să îi menţină la şcoală şi, nu în ultimul rând, să reuşească să obţină rezultate cât bune. Totodată, cred că performanța elevilor noștri va fi stimulată ca urmare a acestei inițiative.

În aceeași ordine de idei, amintesc și cu acest prilej o inițiativă lăudabilă a unuia dintre cei mai mari operatori economici din România – este vorba despre fondatorul Companiei  Bitdefender –, care a sponsorizat 10 școli din zona Brad cu echipamente IT în valoare de 56.431,76 euro. Aceste unități de învățământ au primit de la generosul sponsor 74 de computere, 74 de kituri tastatură + mouse, 84 de monitoare, 74 de softuri (inclusiv instalarea acestora pe fiecare stație), 10 pachete tablă interactivă plus videoproiector, modul wireless conectare tablă, softul necesar și instalarea acestuia, 10 multifuncționale laser și 20 tonere necesare pentru acestea. Același sponsor, în colaborare cu mai multe asociații, ONG-uri și UPIR – Uniunea Profesorilor de Informatică din România (care a asigurat formatorii), organizează gratuit instruirea cadrelor didactice din zonă, prin cursul „Utilizarea noilor tehnologii în predare“. Este un proeict de anvergură, multianual, iar scopul proiectului este creșterea calității actului educațional. Activitățile din cadrul proiectului sunt stabilite în funcție de nevoile fiecărei școli, iar viziunea proiectului este „Elevi și profesori fericiți în școală“. Totodată, fiecare copil trebuie ajutat, încurajat și sprijinit să își descopere și să își urmeze visul.

Discursul urii a crescut în România, iar flagelul violenței face ravagii. Școala și Biserica sunt chemate să oprească fenomenul. Cum credeți că ar trebui să procedeze școala? Ce se întâmplă la nivelul ISJ Hunedoara din acest punct
de vedere? 

Sofocle spunea: „Multe lucruri sunt violente, dar nimic nu este mai violent ca omul!“ Știm cu toții că violența naște violență, iar ura naște ură, patimă și resentimente. Din păcate, omul needucat, neprelucrat prin „cei șapte ani de acasă“ și prin sistemul educațional este încă brutal, violent, agresiv, avid. Şi, din păcate, dacă nu se întreprind demersuri pentru a combate aceste atitudini negative, există riscul să avem o societate care se manifestă după aceste trăsături.

Da, într-adevăr, asistăm parcă la o revigorare a patimii și violenței, atât în limbaj, cât și în atitudini și în acțiuni. Pasivitatea poate fi extrem de periculoasă și din acest punct de vedere.  Însă iubirea de aproapele nostru trebuie să fie unul dintre dezideratele care trebuie să ghideze viața fiecăruia dintre noi. Din acest punct de vedere, sunt bucuroasă de buna colaborare pe care o avem cu  Episcopia Devei și a Hunedoarei, chiar cu Preasfinția Sa Părintele Gurie Georgiu.

Vreau neapărat să amintesc o inițiativă care s-a derulat în cursul lunii decembrie a anului 2018, la Centrul pentru activități cu tineretul Ortho Caffé al Episcopiei Devei și Hunedoarei, împreună cu mai multe organizații de tineret din care fac parte elevii noștri. Au fost colectate alimente pentru vârstnicii internați la Unitatea de asistență medico-socială „Părintele Arsenie Boca“. În continuare, a avut loc campania cu titlul „100 de zâmbete de Crăciun“. Acțiunile clubului fac parte dintr-un proiect numit „O faptă bună în fiecare lună“, care are ca obiectiv prezenţa în comunitate, în fiecare lună, cu un act de caritate. Proiectul a început anterior și a fost premiat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara ca proiectul de voluntariat al anului 2018 în domeniul social.

Festivitatea de premiere a fost găzduită de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara din Deva, reprezentat de subsemnata, a fost prezidată de domnul Szell Lorincz, director al DJST, iar premiile au fost înmânate de domnul Fabius Tiberiu Kiszely, prefectul judeţului Hunedoara.

Noi, reprezentații Inspectoratului Școlar  Județean  Hunedoara, împreună  cu  colegii noștri de la Centrul  Județean  de  Resurse  și Asistență Educațională, avem o colaborare extrem de bună cu Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara și Inspectoratul de Jandarmi Județean „Decebal“ Hunedoara. Analizăm împreună periodic fenomenul violenței în mediul școlar, întocmim planuri de activități comune, identificăm, dezvoltăm și aplicăm măsuri comune, gândite astfel încât să contribuie la diminuarea violenței școlare. Un accent deosebit îl punem pe acțiunile de prevenire a comportamentelor violente, desfășurând, în acest sens, multe activități comune cu unitățile de poliție și unitățile de jandarmi. În fiecare an școlar, în județul Hunedoara, mii de elevi participă la astfel de activități de prevenire a violenței școlare. Am încredere că, cel puțin în școlile din județul nostru, frecvența acestor manifestări va scădea în continuare. 

Totodată, în vederea implementării strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea fenomenului de violență în familie, în școlile hunedorene sunt organizate acțiuni care vizează în principal beneficiarii direcți și indirecți ai actului educațional (elevii și părinții). Mă refer aici la desfășurarea unor programe educative pentru părinți și copii, în vederea prevenirii violenței în familie, inclusiv prin parteneriate școală-comunitate-familie; organizarea unor activități extrașcolare în unitățile școlare cu participarea specialiștilor în prevenirea și combaterea violenței în familie în vederea conștientizării consecințelor și efectelor actelor de violență în familie; organizarea periodic de cursuri de formare profesională multidisciplinară pentru promovarea bunelor practici naționale și internaționale în domeniul violenței în familie; organizarea de campanii județene și locale de sensibilizare și conștientizare a populației și mass-media asupra consecințelor grave ale violenței în familie cu accent pe mediile cu acces redus la informație; participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a politiştilor de proximitate la şedinţele cu părinţii.

Vorbiți-ne pe finalul interviului despre raportul școală rurală-școală urbană. E mare discrepanța dintre ele? Ce se face pentru micșorarea acesteia?

Convingerea mea este că această discrepanță nu ar trebui să existe. Însă, din păcate, continuă să se manifeste. Problema demografică, a sporului negativ al populației, care duce la depopularea școlilor, este, într-adevăr, o altă provocare căreia trebuie să-i facem față și noi. Astfel, în fiecare an, populația școlară scade, ceea ce conduce la reducerea numărului de clase. Fenomenul se observă atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Pentru a asigura accesul egal la educație al tuturor copiilor, inclusiv al celor din zone izolate, cu populație școlară extrem de scăzută (doi-trei elevi în ciclul primar), acestora li se asigură școlarizarea în unitățile cu personalitate juridică din centrele de comună, unde condițiile oferite permit asigurarea unui act educativ de calitate, evitându-se școlarizarea lor prin învățământul simultan. Zonele cele mai sensibile din acest punct de vedere sunt: Hațeg, Brad, Hunedoara. Ținând cont de specificul fiecărei zone și de resursele de care dispunem, în fiecare an școlar, împreună cu autoritățile publice locale și județene, căutăm soluțiile optime pentru a asigura accesul la o educație de calitate tuturor copiilor de vârstă școlară. Pentru noi, reprezentanții inspectoratului școlar, fiecare școală este importantă și fiecare elev trebuie educat și sprijinit, astfel încât să promoveze  fiecare nivel de învățământ și să facă față cu succes în nivelul următor de pregătire, iar după absolvirea studiilor să fie capabil să se integreze social și profesional.

Interviu realizat de Oana PANAIT
e