Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Perspective inovatoare pentru abordarea interdisciplinară a curriculumului

Perspective inovatoare pentru abordarea interdisciplinară a curriculumului

Testările naţionale integrate (clasele II, IV, VI) în sistemul de învăţământ românesc  pe modelul testelor PIRLS, TIMSS şi PISA au demonstrat necesitatea abordării învăţării din perspectivă crosscurriculară, a utilizării instrumentelor TIC şi implicării active a familiei în procesul educativ pentru creşterea motivaţiei pentru învăţare a elevilor. Astfel, a devenit reală nevoia de a dezvolta resursele umane în vederea abordării inovatoare, interdisciplinare a curriculumului prin participarea la cursuri europene de formare, unde cadrele didactice beneficiază de experienţa bogată a formatorilor, dar şi a celorlalţi participanţi. Astfel, au acces  la informaţii, metode şi tehnici de învăţare certificate în domeniul transdisciplinarităţii şi motivării pentru o educaţie permanentă, activă, pentru utilizarea cu o mai mare frecvenţă a resurselor TIC în cadrul orelor şi activităţilor nonformale, pentru stârnirea curiozităţii elevilor într-o sală de clasă digitală, în pas cu tehnologia, unde aceştia devin parteneri în învăţare, reuşind să-şi planifice propriile activităţi de învăţare.

 În perioada 22-26 mai 2017, cinci cadre didactice de la Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino, din Târgovişte, au participat la Praga, în Republica Cehă, la un curs de formare, intitulat ,,Innovative approaches to teaching“, din cadrul proiectului KA1 Improving teaching process by innovative methods and parents collaboration, proiect finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+ 2014–2020. Cursul a urmărit abilitarea cadrelor didactice în vederea abordării transversale, inovatoare a curriculumului, pentru a-i inspira pe elevi să lucreze în echipă, dezvoltându-le competenţele antreprenoriale şi gândirea divergentă. Astfel, aceştia vor începe să coreleze noţiunile teoretice cu viaţa cotidiană, dezvoltând o învăţare activă, conştientă, permanentă, pentru interiorizarea informaţiilor, competenţelor şi transformarea acestora în achiziţii pentru toată viaţa.

Bazat pe dezvoltarea competenţelor-cheie ale secolului XXI, cursul a avut un profund caracter practic-aplicativ, conţinutul tematic al acestuia fiind abordat interdisciplinar, de la teorie la exemple de bună practică, la elaborarea unor sarcini proprii sau de grup, prin schimb de idei, prin colaborare şi reflecţie. Cursanţii şi-au dezvoltat abilităţile de a utiliza diferite metode şi tehnici de predare inovative care sunt centrate pe cursanţi, de a încuraja rezolvarea unor sarcini semnificative din lumea reală şi de a dezvolta competenţe transversale, pentru o bună adaptare a acestora la cerinţele vieţii moderne şi în carieră.

Un aspect important al cursului l-au constituit noile metode inovative de predare-învăţare-evaluare la diferite discipline, pentru rezolvarea problemelor din lumea reală, metode care au fost permanent raportate la resursele TIC, axate pe dezvoltarea gândirii critice şi creative. Acestea oferă elevilor posibilitatea de a interacţiona şi de a genera noi idei pentru activităţi şi de a evalua critic rezultatele lor. Aplicaţii precum i-nigma, kahoo, quizizz, storyjumper, makebeliefscomix, padlet se dovedesc a fi utile pentru a facilita abordarea diferenţiată a instruirii, pentru a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa procesului educaţional, punându-se accent şi pe instruirea copiilor cu nevoi speciale.

De asemenea, învăţarea pe bază de proiecte a fost abordată ca o componentă fundamentală în instruirea elevilor, pentru dezvoltarea unor competenţe-cheie, precum creativitatea, gândirea critică, metacogniţia, care îmbunătăţesc calitatea educaţiei obişnuite. Elevii învaţă astfel să conştientizeze procesele gândirii, să caute soluţii pentru planificarea şi rezolvarea sarcinilor sau modalităţi alternative pentru a le aborda, învaţă să înveţe, să devină conştienţi de modul în care gândesc sau cum pot face alegeri inteligente în ceea ce priveşte strategiile pe care le vor utiliza în rezolvarea sarcinilor. În plus, s-a pus accentul pe tendinţele moderne de evaluare formativă şi sumativă, care permit o tratare diferenţiată a tuturor elevilor, ţinând cont de particularităţile de vârstă, implicându-i activ şi pe cei cu nevoi speciale. Fie că se evaluează prin proiecte, prin portofolii, fie că se urmăreşte autoevaluarea sau interevaluarea, totul trebuie să conducă spre motivarea intrinsecă a învăţării, la rezultate mai bune la toate tipurile de evaluări, transformând activităţile la clasă în unele mai atractive, mai motivante.

Un alt aspect relevant al cursului l-a reprezentat multiculturalitatea în clasa de elevi, modalitate de a oferi un cadru de afirmare pentru identităţile de grup. Metode precum Buburuza, Etichetele, Malurile râului, Ştrudelul, Scufiţa Roşie devin utile în activităţi interdisciplinare, în care se doreşte recunoaşterea pluralismului valorilor, a diferenţelor, dar şi acceptarea punctuală şi temporară a unor discriminări pozitive, menite să corecteze inegalităţile. Elevii învaţă să colaboreze şi să coopereze, să înţeleagă, să accepte şi să afirme diversitatea, promovând autenticitatea, acceptând şi conservând propria identitate, într-o lume aflată într-o continuă schimbare.

Activităţile planificate pentru această săptămână au oferit reale experienţe de neuitat atât din punct de vedere profesional, cât şi din punctul de vedere al interacţiunilor culturale şi sociale. Am avut ocazia de a participa la o formare comună alături de cadre didactice din alte ţări europene (Polonia, Spania, Italia, Macedonia, Grecia), de a experimenta strategii moderne, inovatoare ale curriculumului, de a împărtăşi experienţe didactice, exemple de bună practică în cadrul unor ateliere de lucru mixte, pentru o viziune mai amplă în proiectarea, implementarea şi evaluarea de proiecte transdisciplinare, pentru facilitarea, optimizarea învăţării şi implicit a îmbunătăţirii procesului educativ.

Insp. gen. adj. prof. dr. Gabriela ISTRATE
Prof. Angelica Cristina Duţu-RUNCEANU
Prof. înv. primar Carmen Alexandra Miricioiu