Socialize

Facebook
Home » Management si legislatie » Ghid juridic » Pretransferul personalului didactic pentru anul școlar 2015-2016

Pretransferul personalului didactic pentru anul școlar 2015-2016

Ordinul MEN 4895/2014 a aprobat Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitarîn anul școlar 2015- 2016. De actualitate,în această materie, este,în această perioadă, pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer și pe posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer. Din textul acestui act administrativ cu valoare normativă extragem astăzi principalele reglementări. Astfel:

Art. 51 (1) La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7) și (8) din metodologie, precum și cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (10) din metodologie, la cererea acestora, prin pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) din metodologie sau pentru apropiere de domiciliu.

Competentele in scoala – formare si evaluare

(2) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar al personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obținut nota/media minimă 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (șapte) la repartiția guvernamentală în învățământul preuniversitar ori dacă a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la un concurs de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, aflându-se într-una dintre următoarele situații:

a) a obținut o notă de minimum 7 (șapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învățământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunile 2009-2011, iar ulterior, după obținerea ultimei note de cel puțin 7 (șapte), nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

b) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puțin media 7 (șapte) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

c) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2013, iar ulterior nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următorului concurs de titularizare în învățământul preuniversitar de stat; 27

d) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2014/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2014.

(3) La acordarea pretransferului consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar se au în vedere apropierea de domiciliu și principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2015, a căror restrângere de activitate a fost soluționată în etapa de soluționare a restrângerilor de activitate pot participa și la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, conform prezentei Metodologii.

(5) Cadrul didactic titular în unități de învățământ aflate în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), poate participa la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar numai în aceeași localitate.

Art. 52 (1) Pentru pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, în aceeași localitate, în localitatea de domiciliu sau pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular în învățământul preuniversitar depune în perioadele prevăzute în Calendar, la unitatea/ unitățile de învățământ în care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, o cerere-tip, conform anexei nr. 14 la metodologie și la inspectoratul școlar în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea de învățământ la care se solicită pretransferul, prin accesarea unei aplicații special concepută în acest sens, aplicație care îi va permite vizualizarea în timp real a tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care se pot vacanta pe parcursul derulării etapei de pretransfer. Cadrele didactice care solicită pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe posturi în centre și cabinete de asistență psihopedagogică depun, în perioadele prevăzute în Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv și la inspectoratul școlar. Cererea este însoțită de documentele menționate în aceasta, de acordul pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de aprecierea sintetică a consiliului/consiliilor de administrație al/ale unității/unităților de învățământ/ CMBRAE/CJRAE la care este titular. Cadrul didactic titular care solicită soluționarea cererii de pretransfer consimțit între unități de învățământ în unități de învățământ din alte județe anexează la cererea de înscriere adeverința eliberată de inspectoratul școlar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt județ a solicitantului a fost luată în evidență. Un cadru didactic titular în învățământul preuniversitar se poate înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ numai într-un singur județ sau numai în municipiul București. Cererile se depun mai întâi la inspectoratul școlar și apoi la unitățile de învățământ, conform Calendarului.

Competentele in scoala – formare si evaluare

(2) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ al personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante în unități de învățământ, în aceeași funcție didactică sau într-o altă funcție didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanță cu Centralizatorul și prevederile art. 31 alin. (8) din metodologie. Cadrul didactic titular într-o unitate de învățământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcție didactică, în concordanță cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeași unitate de învățământ sau în alte unități de învățământ, cu acordul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ respective.

Art. 53 (1) În etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unități de învățământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, în condițiile prevăzute de prezenta Metodologie. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregătire practică pentru dobândirea calificării profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele a IX-a și a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură și design și nici orele vacante de la clasele/grupele de elevi cu frecvență redusă. În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale. Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învățământ nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă. Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă, la una din unitățile la care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare aflate în restrângere de activitate începând cu 1 septembrie 2015, a căror restrângere de activitate a fost soluționată în etapa de soluționare a restrângerilor de activitate care participă și la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluționată restrângerea de activitate. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică se vor adresa CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.

(2) În etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ nu pot fi ocupate:

a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 31 alin. (10) din metodologie, care participă la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;

b) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice titulare detașate în interesul învățământului pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, conform art. 22 alin. (3)din metodologie și cadrele didactice transferate pentru restrângere de activitate conform art. 41 din metodologie.

c) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului și pe care pot reveni cadrele didactice pentru care s-a completat norma didactică, potrivit prevederilor art. 33 alin. (10) din metodologie;

d) catedrele complete și incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică potrivit prevederilor art. 24 alin. (6);

e) posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul derulării pretransferului pe care se pot realiza întregiri de normă didactică pentru cadre didactice titulare începând cu anul școlar 2016-2017.

(3) În vederea informării cadrelor didactice, care doresc să se înscrie la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu privire la posturile didactice/catedrele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de înscriere a cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ se înregistrează în sistemul informatizat pe parcursul perioadei de înscriere la această etapă, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor școlare se afișează lista cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea unităților de învățământ la care sunt titulare aceste cadre didactice și a posturilor didactice/catedrelor pe care sunt titulare aceste cadre didactice, conform datelor înregistrate în sistemul informatizat.

(4) Posturile didactice/catedrele care se vacantează pe parcursul etapei pretransfer consimțit între unitățile de învățământ care intră sub incidența alin. (2) lit. e) pot fi ocupate numai pe perioadă determinată de cel mult un an școlar, prin reîncadrarea unui cadru didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învățământul preuniversitar, prin concurs, prin detașare sau în regim de plata cu ora.

Art. 54 (1) Comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar verifică dosarele depuse, îndeplinirea condițiilor pentru pretransfer, evaluează dosarele și afișează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2 la metodologie, la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de pretransfer.

(2) Eventualele contestații la punctajele stabilite de comisia județeană/municipiului București de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar se depun, în scris, la inspectoratul școlar și se soluționează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Punctajele finale stabilite după soluționarea contestațiilor se afișează la sediul inspectoratului școlar și pe pagina web a inspectoratului școlar. Hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, prin care au fost soluționate contestațiile, este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ.

(3) Comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ la care se solicită pretransferul, prin decizia directorului unității de învățământ, verifică dosarele și îndeplinirea condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situația în care unitatea de învățământ a stabilit astfel de condiții, avizate de inspectoratul școlar. În situația în care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condițiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc condițiile specifice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), precum și în situația în care unitatea de învățământ nu a stabilit condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante și două sau mai multe cadre didactice solicită același post didactic/catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (4), în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului școlar, potrivit anexei nr. 2 la metodologie. În situația punctajelor egale, pentru același criteriu, departajarea se realizează în baza criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituită la nivelul unității de învățământ nu pot face parte membri ai consiliului de administrație din unitatea de învățământ respectivă și cadre didactice care solicită pretransferul în unitatea de învățământ respectivă.

Așteptăm la redacție materiale (educație, didactică, pedagogie, reformă, cultură, societate, opinii etc.) pentru a le publica în revista tipărită și pe site-ul revistei “Tribuna învățământului”.
Email: tribuna@megapress.ro

(4) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de prezenta Metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dacă a promovat proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat şi, în ordine, de următoarele criterii:
a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/ catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
b) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/ catedrei solicitate şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/ catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/ catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
g) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.
(5) Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar fac dovada domiciliului până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar aflate în situaţia prevăzută la alin. (4) lit. c) şi g) nu sunt condiţionate de domiciliul în localitatea în care solicită pretransferul, dar trebuie să aibă domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul. Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar într-un judeţ învecinat judeţului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer în judeţul în care sunt titulare, pentru apropiere de localitatea de domiciliu, dacă se justifică apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dacă un post didactic este solicitat de două sau mai multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular şi are domiciliul în judeţul în care solicită pretransferul.
(6) Cadrele didactice, care solicită pretransferul în municipiul Bucureşti, titulare în învăţământul preuniversitar în alte judeţe, fac dovada domiciliului în municipiul Bucureşti până la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverinţă de identitate.

Competentele in scoala – formare si evaluare

(7) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ este înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, conform anexei nr. 18 la metodologie, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice pentru care se acordă pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ şi validează această listă.
(8) În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acorduri pentru posturile didactice vacante publicate/acorduri de principiu pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta în etapa de pretransfer, precum şi acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3, 4 şi 5, în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învăţământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu optează în şedinţa publică pentru soluţionarea pretransferului în unitatea de învăţământ respectivă. Directorii unităţilor de învăţământ care au emis acorduri/acorduri de principiu pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ înştiinţează în scris inspectoratul şcolar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 la metodologie.
(9) Contestaţiile la acordurile/acordurile de principiu pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, emise de directorii unităţilor de învăţământ, se adresează, în scris, comisiei judeţene/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Contestaţia reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care comisia judeţeană/ municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constată abateri de la prevederile prezentei Metodologii, într-o unitate de învăţământ, preşedintele comisiei solicită în scris directorului unităţii de învăţământ respective revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale. Directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri/acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale. Hotărârile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ emise după reluarea procedurilor, ca urmare a contestaţiilor, sunt definitive şi pot fi atacate numai la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art. 55 (1) În vederea soluţionării cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 54 alin. (9), personalul didactic titular depune la inspectoratul şcolar acordul/acordurile/acordurile de principiu ale conducerii/condu­cerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18 la metodologie.
(2) Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană/municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar. Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.
(3) În baza acordurilor/acordurilor de principiu finale emise de directorii unităţilor de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 54 alin. (9), comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, întrunită în şedinţă publică, repartizează cadrele didactice, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta Metodologie. Opţiunea fiecărui cadru didactic din şedinţa publică se exprimă în scris, conform cererii-tip, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.
(4) Contestaţiile la hotărârile comisiei de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului şcolar, adoptate în şedinţa publică, se depun la inspectoratul şcolar în termenul prevăzut de Calendar şi se soluţionează de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută în Calendar. Hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ, contestaţia reprezentând plângerea prea­labilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/ structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică.
(6) Personalul didactic titular pretransferat în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ 2015 va fi detaşat în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, în situaţia în care, după etapa de pretransferare sau până la data de 1 septembrie 2015, se constată că postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau restructurării reţelei şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin concurs. În situaţia în care, după etapa de pretransferare sau până la data de 1 septembrie 2015, se constată că postul didactic/catedra pe care un cadru didactic s-a pretransferat nu a fost redus(ă) ca urmare a nerealizării planului de şcolarizare sau restructurării reţelei 30 şcolare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat(ă) pe perioadă nedeterminată în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ sau prin concurs, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat.
Calendarul etapei de pretransfer:
a) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete; Termen: 20 martie 2015.
b) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare; Termen: 20 martie 2015.
c) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar; Perioada: 23-26 martie 2015.
d) afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer; Termen: 30 martie 2015.
e) înregistrarea contestaţiilor la punctajele acordate; Perioada: 30-31 martie 2015.
f) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspecto­ratului şcolar, afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; Termen: 2 aprilie 2015.
g) desfăşurarea probelor practice/orale de profil, afişarea rezulta­telor la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar; Termen: 31 martie 2015.
h) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 1-7 aprilie 2015.
i) analiza, în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer; Termen: 8 aprilie 2015.
j) depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar; Perioada: 8-9 aprilie 2015.
k) soluţionarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unităţile de învăţământ; Perioada: 14-16 aprilie 2015.
l) soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ în şedinţă publică; Termen: 17 aprilie 2015.
m) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; Perioada: 17-20 aprilie 2015.
n) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar; Termen: 21 aprilie 2015.
o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate; Termen: 22 aprilie 2015.
p) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 23-30 aprilie 2015.
Jurist Ştefan MILITARU

Așteptăm la redacție materiale (educație, didactică, pedagogie, reformă, cultură, societate, opinii etc.) pentru a le publica în revista tipărită și pe site-ul revistei “Tribuna învățământului”.
Email: tribuna@megapress.ro