Socialize

Facebook
Home » Noutati » Proiect POSDRU la final: un program de amploare despre „Competenţe în comunicare – Performanţă în educaţie”

Proiect POSDRU la final: un program de amploare despre „Competenţe în comunicare – Performanţă în educaţie”

Competente in comunicareUniversitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, din București, a coordonat proiectul „Competenţe în comunicare – Performanţă în educaţie”, derulat în perioada 2010-2013, finanţat prin POSDRU (Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013), cofinanţat de Guvernul României și Uniunea Europeană, în parteneriat cu Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice a SNSPA București, Facultatea de Psihologie a Universităţii Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca, Facultatea de Știinţele Educaţiei a Universităţii Al.I. Cuza, din Iași, și Ministerul Educaţiei Naţionale.

Proiectul și-a propus să intervină asupra unora dintre cele mai impor­tante cauze de deteriorare a învă­ţământului românesc, aceea a de­fi­cien­ţelor de comunicare în relaţia maestru – discipol.

O comunicare redusă și deficientă generează, în opinia tuturor actorilor educaţionali (profesori, elevi, părinţi), lipsă de implicare în activităţile edu­cative, comportamente, agresiune ver­bală și nonverbală, influenţând negativ stima de sine, motivaţia pentru învă­ţare, spaţiul școlar inse­curizant.

Acestea au constituit argumente forte pentru implementarea unui astfel de proiect, care și-a trasat ca obiective majore:

1. Dezvoltarea, acreditarea și livrarea unui program de formare pro­fesională continuă des­tinat perfec­ţionării competenţelor de comunicare ale cadrelor didactice preuniversitare;

2. Iniţierea și coagularea unei co­munităţi de practică sub egida cen­trelor universitare partenere în proiect din București, Cluj și Iași.

Peste 2.000 de educatori, învăţători și profesori au beneficiat de formare ca grup-ţintă pe perioada a 36 de luni (octombrie 2010 – septembrie 2013).

Activităţile au fost eșalonate pe 3 mari etape:

1. Investigarea factorilor facilitatori și a ba­rierelor de comunicare în procesul educaţional, cercetare concretizată într-un studiu știinţific (cu metodologie calitativă și cantitativă) și un raport final de diagnoză;

2. Programul de formare profesională con­tinuă, structurat modular și promovat prin evenimente locale multiple (seminarii, ateliere, conferinţe) în cele 3 regiuni;

3. Comunitatea de practică educaţională tripolară pe lângă centrele universitare din București, Iași și Cluj, cu rol în dezvoltarea resurselor umane și în organizarea sesiunilor de evaluare (iniţială și finală) a calităţii competenţelor dezvoltate în cadrul modulelor de training.

S-a constatat că rezultatele finale atinse au depășit măsura așteptărilor iniţiale atât prin produse, cât și prin gradul de satisfacţie a parti­cipanţilor la program: studiul știinţific și raportul de diagnoză; programul de formare a com­petenţelor de comunicare în educaţie, de categorie medie, învăţământ de zi, în București, Cluj, Iași; website cu materiale resursă (documente, suporturi de curs); platforma de e-learning Edu.com; peste 400 sesiuni de formare susţinute de experţi acreditaţi; două mastere de pedagogie teatrală iniţiate de UNATC începând din octombrie 2013, ca mărturie a sustenabilităţii și durabilităţii proiectului în viitor.

Raportul de diagnoză este rezultatul unui studiu știinţific care a avut ca scop investigarea stadiului actual al situaţiei din mediul educaţional în ceea ce privește comunicarea profesor – elev, factorii facilitatori și barierele în procesul de învăţare.

Demersul știinţific a urmat o dublă metodo­logie: calitativă și cantitativă.

Analiza cantitativă a fost bazată pe adminis­trarea unui chestionar destinat principalelor grupuri-ţintă, profesorilor și elevilor și a fost axată pe investigarea percepţiei respondenţilor asupra imaginii unui bun profesor, cu scopul de a identifica acele abilităţi care fac diferenţa, din punctul de vedere al elevilor, dar și al profesorilor, între un cadru didactic competent și unul ineficient. Rezultatele cercetării cantitative au fost coroborate cu cele calitative, obţinute prin focus-grupuri cu toţi actorii implicaţi în procesul didactic: elevi, profesori, părinţi.

Scopul final al cercetării a fost, așa cum s-a menţionat, obţinerea de date validate știinţific pentru a elabora un program de pregătire a cadrelor didactice, cu relevanţă în eficientizarea activităţii profesionale a acestora.

Următoarele recomandări ale raportului diagnostic au vizat elaborarea designului de formare și au fost integrate în program modificând curriculele iniţiale furnizate de universităţi: exerciţii de autocunoaștere; transferul accentului de la teorie pe practica comunicării (jocuri de rol, situaţii concrete de învăţare); materiale multi­media, observaţii, dezbateri ale situaţiilor concrete derulate în clasă; dezvoltarea empatiei în interacţiunea cu elevii; traininguri având ca suport modele de succes și de bună practică; cunoașterea elementelor de bază în psihologia copilului (particularităţile de vârstă ale preșcolarului, școla­rului mic, puberului, adolescentului); dezvoltarea componentei ludice (umor, glume, bancuri, momente de destindere și relaxare); strategii de facilitare a transmiterii de cunoștinţe (parafrazare, feedback, ascultare activă); dimi­nuarea rolului autoritar și axarea pe o relaţie parte­nerială profesor – elev; dezamorsarea caracterului personal al conflictelor; centrarea pe strategii de dramaturgie socială; managementul situaţiilor conflictuale; metode și căi de coordonare a colec­tivului de elevi; dezvoltarea abilităţilor de disci­plinare pozitivă a clasei; interacţiunea cu copiii cu nevoi speciale (dificultăţi, deficit de atenţie, hiperactivitate); elemente de tip defulator; training despre factorii nemodificabili care influenţează comunicarea (condiţiile sociale, mediul comunitar, familia).

 

Programul de formare profesională continuă

 

A fost etapa cea mai consistentă a proiectului, a constituit de fapt scopul nucleu al acestuia, vizând dezvoltarea, acreditarea si furnizarea programului de formare profesională continuă pentru 2.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar.

Programul de formare a avut ca obiectiv general: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare necesare cadrului didactic în procesul instructiv-educativ pentru a optimiza impactul procesului de învăţare asupra elevului.

Parcurgând acest program de formare, participanţii au dezvoltat competenţe de: cu­noaștere și înţelegere a conceptelor fundamentale în procesul de comunicare; explicare și inter­pretare a diferitelor mesaje de comunicare generate în spaţiul de interacţiune al clasei de elevi, între principalii actori educaţionali; instrumentare aplicativă: abilităţi de recunoaștere, exprimare și gestionare sănătoasă a emoţiilor în spaţiul clasei; abilităţi de rezolvare de probleme, negociere și management al conflictului; antrenarea capacităţii de captare a atenţiei, de câștigare a încrederii elevilor; abilităţi de control al imaginii personale; abilităţi de ascultare activă în vederea unei relaţionări corecte și eficiente; abilităţi de utilizare a tehnicilor de încurajare a elevului; abilităţi de antrenare a capacităţii de a diagnostica obiectiv și cu precizie caracteristicile unui grup și de a se raporta la grup în funcţie de aceste caracteristici.

A cuprins 6 module cu conţinuturi specifice, pe arii curriculare, concepute din perspectiva multidisciplinară, integrând contribuţiile dife­ritelor domenii conexe procesului de comunicare: 1. Psihologie – 1 modul de formare; 2. Teatru și film – 2 module de formare; 3. Comunicare și relaţii publice – 1 modul de formare; 4. TIC (tehnologia informaţiei și comunicării) – 1 modul de formare; 5. Știinţele educaţiei – 1 modul de formare.

Modulele au suporturi curriculare atestate și acreditate de CNFP, iar în urma absolvirii lor, participanţii au primit 25 de credite.

Conţinutul modulelor de formare se poate accesa la: http://competenteincomunicare.ro/ cursuri.html

Website-ul proiectului (http://competenteincomunicare.ro/ cursuri.html) a fost creat pentru a fi accesat și utilizat pentru informare de toate categoriile de beneficiari ai proiectului, dar mai ales de către cursanţii care găsesc aici resursele și materialele necesare parcurgerii mo­dulelor de formare: suporturile de curs, itemii propuși pentru testul-grilă din cadrul procesului de evaluare, variantele corecte de răspuns, propuneri pentru teme de proiect (modulul de pedagogie, psihologie, TIC, comu­nicare și relaţii publice), date despre proiect, finanţatori și parteneri în proiect, despre traineri și organizatori, forum de discuţii, po­sibilităţi de contact.

Platforma de e-learning EDU.COM este destinată cursanţilor acestui program de formare organizat în cadrul proiectului FSE POSDRU Competenţe în Comunicare – Performanţă în Educaţie.

Autentificarea pe platforma EDU.COM se face pe baza numelui de utilizator și a parolei personalizate primite prin e-mail de către fiecare cursant.

Această platformă a găzduit cele trei comunităţi de practică din București, Iași și Cluj.

La origine, s-au implementat două platforme de simulare în mediu virtual, la București și Iași, adaptându-se platforma deja existentă la Universitatea Babeș-Bolyai – partenerul 1 – pentru testarea competenţelor iniţiale ale cursantului, recomandarea de cursuri pentru acesta în funcţie de rezultatele testării și evaluarea competenţelor dobândite în urma finalizării modulelor de curs.

Platformele au avut ca scop generarea de scenarii reale într-un mediu virtual, punând cursantul în situaţii-limită, testând modul de reacţie la diferiţi factori perturbatori. Experienţa deţinută de Universitatea Babeș-Bolyai cu „Platforma de Psihoterapie prin Realitate Virtuală” a contribuit la eficientizarea realizării și adaptării scenariilor de testare a rezultatelor în program.

Încheierea proiectului a fost marcată de con­ferinţa din 20 septembrie 2013 la sediul UNATC, care a reunit reprezentanţii tuturor partenerilor implicaţi, cursanţi, formatori, studenţi, profesori, peste 150 de cadre didactice din locaţiile menţionate.

Ca mărturie a succesului deosebit pe care l-au înregistrat în derularea lor evenimentele organi­zate în proiect, a ecoului rezultatelor în mediul educaţional, precum și a numărului de persoane care au cerut să participe la formare (depășind cu mult numărul de candidaţi încadraţi în grupul ţintă și admiși iniţial), UNATC și partenerii au decis și au pregătit depunerea unui al doilea proiect pe aceeași linie de finanţare 1.3 POSDRU: „Compe­tenţe în comunicare, excelenţă în educaţie”, în vederea formării unui nou lot de 1.164 cadre didactice din zonele București, Ilfov, Sud Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman).

În speranţa aprobării acestui al doilea proiect, beneficiarii direcţi și indirecţi ai programului felicită și mulţumesc și pe această cale întregii echipe implicate pentru rezultatele obţinute într-un proiect cu un impact atât de semnificativ și de o asemenea anvergură pentru mediul educaţional din România.

Luminiţa Cătălina TĂSICA,

Institutul de Știinţe ale Educaţiei