Socialize

Facebook
Home » Interviuri »  „Şcoala noastră a primit titlul de Şcoală Europeană de două ori consecutiv“

 „Şcoala noastră a primit titlul de Şcoală Europeană de două ori consecutiv“

Interviu cu prof. Doina Burcău, directorul Liceului Teoretic Ștefan Odobleja, din București


Stimată doamnă director Doina Burcău, la interval de doar o săptămână, Tribuna Învățământului prezintă cititorilor din București și din țară două licee tinere, dar care și-au câștigat deja un renume  „de top“. Primul – Liceul Teoretic Lucian Blaga, din Constanța, iar acum Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, din Capitală. Liceul Lucian Blaga a luat ființă în anul 2000. Mai tânăr cu doi ani, Ștefan Odobleja s-a înființat în 2002.  Care i-a fost parcursul acestuia din urmă și de ce s-a simțit nevoia înființării sale?   

Liceul Teoretic Ștefan Odobleja a fost  inaugurat la  data de 13 septembrie 2002, în sectorul 5 al Capitalei. S-a înfiinţat prin constituirea claselor I-VIII ca urmare a transferării elevilor de la şcolile din împrejurimi şi prin preluarea efectivelor de elevi de nivel liceal şi  a cadrelor didactice de la fostul Liceu Horia Hulubei, de pe platforma Măgurele, unitate de învăţământ cu tradiţie în ansamblul liceelor bucureştene.

Unitatea noastră de învăţământ asigură şcolarizare în clasele P-XII. La nivel liceal există filiera teoretică, profil real cu specializările: matematică-informatică; matematică-informatică intensiv engleză;  matematică-informatică intensiv informatică; ştiinţe ale naturii; şi profil umanist cu specializările filologie și ştiinţe sociale.

Clădirea liceului, o construcţie foarte modernă, dispune de o bază materială complexă: 26 de săli de clasă spaţioase, fiecare dotată cu calculator, videoproiector, ecran de proiecţie, tablă magnetică, trei laboratoare informatică, un laborator fizică-chimie-biologie, cabinete metodice pe arii curriculare bine utilate, o bibliotecă modernă, un cabinet medical, o sală de sport ultramodernă, vestiare (cu duşuri şi grupuri sanitare), o minibază sportivă în aer liber cu trei terenuri de sport prevăzute cu nocturnă; fiecare elev beneficiază de dulăpior personal.

Liceul este dotat cu sistem de sonorizare, sistem de monitorizare şi supraveghere video.

Anual şcolarizăm în medie 1.600 elevi repartizaţi pe cele trei cicluri: primar, gimnazial şi liceal.

Ce rol ocupă, astăzi, concepte precum calitate, performanţă în preocupările dvs., ca director, şi ale întregului corp profesional de la L.T. Ștefan Odobleja?

Echipa managerială este asigurată atât de cei doi directori, eu și dna Elena Barbu, cât și de consiliul de administrație al școlii. Implicăm în decizie toți colegii noștri și chiar și elevi. Atât cadrele didactice, cât și personalul auxiliar, cu toții formăm o echipă care asigură desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ. Considerăm calitatea şi performanţa strâns legate între ele. Calitatea este dată de pregătirea elevilor prin activităţi didactice atractive care le stimulează creativitatea. Pregătirea elevilor constantă, complexă şi motivantă duce către performanţă şi se regăsește în numeroase premii obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare la nivel de sector, municipiu și național,  la evaluările naţionale, ceea ce ne-a  situat în rândul şcolilor de elită din Bucureşti.

Performanţa înseamnă, de asemenea, şi rezultatele elevilor cu capacitate de învăţare mai redusă, cărora le putem ridica stima de sine şi încrederea în propria persoană. Realizăm performanţa printr-o strategie  educaţională  individualizată, centrată pe elev. Şcoala noastră este recunoscută ca fiind un mediu propice pentru integrarea şi recuperarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Vorbiţi-ne despre corpul profesoral, doamnă director, despre oamenii care se găsesc mereu în spatele rezultatelor elevilor.

Colectivul profesoral al şcolii cuprinde 100 de cadre didactice, din care 70 sunt titulare, ceea ce conferă stabilitate şi coerenţă demersului didactic. Este un colectiv bine pregătit, preocupat pentru formare şi perfecţionare, orientat spre elev, aş putea spune un element foarte important în asigurarea procesului educaţional de calitate. Gradul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor este verificat de noi, an de an, atât prin numărul mare de solicitări pentru înscrierea în clasele pregătitoare, cât și prin media de admitere la liceu (peste 8,20) și promovabilitatea la examenul de bacalaureat (peste 90%), deoarece corpul profesoral este unul de excepţie, cu pregătire profesională regăsită în gradele didactice, cursurile de formare naţionale şi europene, rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, dar şi la evaluările naţionale.

Olimpiade, concursuri… Cum stau elevii de la Ștefan Odobleja la acest capitol?

Elevii noștri sunt încurajați și pregătiți să participe la olimpiade și concursuri școlare și extrașcolare, obți­nând rezultate mulțumitoare. Pre­miile obținute de aceștia aduc satisfacție atât lor, cât și nouă, cadrelor didactice îndrumătoare, și părinților.

Care sunt direcţiile pe care se pregătesc tinerii care vin la Liceul Teoretic Odobleja? Către ce se îndreaptă aceştia după absolvire?

Medicină, drept, arhitectură, poli­teh­nică, sunt doar câteva dintre instituţiile de învăţământ superior către care se îndreaptă absolvenţii liceului nostru, dar și către cariera militară. Pregătim şi „pentru export“, din ce în ce mai mulţi absolvenţi sunt admişi la universităţi renumite din străinătate.

Deschiderea către Europa, către lumea globalizată de astăzi este esenţială şi nici nu mai putem concepe existenţa fără acest segment. Vorbiţi-ne, doamnă director, despre legăturile Liceului Teoretic Ștefan Odobleja cu lumea, cu Europa.

Între anii 2011-2014, elevii şi cadrele didactice au beneficiat de un schimb intercultural benefic cu parteneri din 10 şcoli europene din Irlanda, Spania, Turcia, Polonia, Italia,  în cadrul proiectelor şcolare multilaterale Comenius. Produsele finale realizate în cadrul acestor proiecte au obţinut premiul I la nivel naţional  la  Concursului „Made for Europe“.

În anul 2014, la debutul progra­mului Erasmus Plus, din  534 de pro­puneri de proiecte de mobilitate pre­zentate Comisiei Europene, au fost aprobate 58 de proiecte la nivel naţional, un proiect aprobat în Bucureşti, proiectul propus de liceul nostru. În 2017, din 452 de aplicaţii prezentate Comisiei Europene, au fost aprobate  76  de proiecte de mobilitate  la nivel naţional,  un proiect aprobat pentru învăţământ de stat şi de masă, proiectul propus de liceul nostru. Suntem singura şcoală din Bucureşti care am derulat două proiecte de mobilitate Erasmus Plus, în exerciţiul financiar 2014-2020.

Proiectele de mobilitate au urmărit dezvoltarea competenţelor de predare prin cooperare ale cadrelor didactice şi a competenţelor, metodelor şi mij­loa­celor de lucru pentru practici inclu­zive, probleme actuale şi reale ale învăţământului românesc. În cadrul acestor proiecte, cadrele di­dac­­tice au participat la cursuri de for­mare şi schimb de bune practici în instituţii de învăţământ din Islanda şi Finlanda, ceea ce a dus la dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii.

Şcoala noastră a primit titlul de Şcoală Europeană de două ori consecutiv (2013, 2016) pentru inovaţie şi creativitate în domeniul predării şi învăţării, pentru dez­vol­tarea şi promovarea valorilor euro­pene, cum ar fi interculturalitatea, pluralismul şi toleranţa.

Nu în ultimul rând, menţionez participarea elevilor noştri în 15 februarie 2018, la Strasbourg,  la Ziua Euroscola, la invitaţia Parlamentului European în urma câştigării  concursului „Euroscola“, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

În loc de încheiere, vă rog să ne faceți portretul absolventului Liceului Teoretic Ștefan Odobleja.

Absolventul nostru discerne onest, priveşte vertical. Instruit cu migală, dragoste, dar și cu exigență, poartă cu el bagajul bunului-simţ, bine încărcat cu valori de acasă şi de la şcoală. Gândeşte. Gândeşte rapid şi fundamental constructiv. Cumva, cândva, va scrie istorie.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU