Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Sistemul de învăţământ vasluian se caracterizează printr‑o notă distinctă  a dimensiunii  europene“

„Sistemul de învăţământ vasluian se caracterizează printr‑o notă distinctă  a dimensiunii  europene“

Interviu cu Gabriela Plăcintă, inspectorul general al ISJ Vaslui


Stimată doamnă inspector general, educația a început noul an școlar cu o perioadă de provizorat, situație pe care nimeni nu și‑o mai dorea să se reprete. Afectează în vreun fel începutul acestui an școlar demisia lui Valentin Popa?

Este adevărat că sistemul de învâţământ românesc se află într‑o situaţie delicată, de provizorat, dar acest lucru nu trebuie să ne afecteze în mare măsură. Specialiştii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale sunt profesionişti care știu ce au de făcut. În judeţe, de asemenea, noi ne ducem la îndeplinire propriile planuri manageriale care includ obiective şi măsuri concrete. Avem un calendar de urmat şi nu ne putem permite să ne abatem de la acesta.

Fiecare început de an școlar este marcat, de ceva vreme, de scandalul manualelor. Cum s‑a rezolvat această problemă la nivelul județului Vaslui?

În prima zi de şcoală a acestui an şcolar, majoritatea titlurilor de manuale erau pe băncile elevilor din judeţul nostru, iar diferenţele au ajuns în următoarele săptămâni. Ultimul  titlu, manualul de geografie de clasa a VI‑a, retipărit, a fost distribuit în urmă cu două săptămâni. Prin urmare, putem aprecia că nu au avut deficienţe majore, a fost o situaţie mult mai bună decât în anii şcolari anteriori.

Inspectoratele școlare județene și unitățile de învățământ se află într‑o perioadă de intensă activitate. Care au fost/sunt principalele direcții trasate la nivelul ISJ Vaslui în acest început de an?

Începutul fiecărui an şcolar presupune, în mod obligatoriu, realizarea bilanţului activităţii pe anul şcolar anterior şi trasarea noilor direcţii pentru anul şcolar pe care tocmai l‑am început. De fapt, acolo unde este continuitate, acest lucru înseamnă continuarea obiectivelor strategice asumate în conformitate cu strategia educaţională a instituţiei noastre.

Dintre acestea aş aminti câteva. De pildă, în domeniul resurselor umane: asigurarea încadrării cu personal bine pregătit în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate a tuturor copiilor şi asigurarea condiţiilor necesare implementării descentralizării instituţionale; îmbunătăţirea activităţilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. În domeniul resurselor materiale: modernizarea bazei materiale şi a infrastructurii şcolilor pe bază de proiecte şi programe, crearea de condiţii în vederea reducerii numărului de unităţi şcolare care nu îndeplinesc standardele obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare. În domeniul resurselor curriculare: creşterea calităţii inspecţiei şcolare prin aplicarea integrală a prevederilor noului Regulament al inspecţiei şcolare, punându‑se accent pe activitate de consiliere a managerilor şcolari, a personalului didactic şi didactic auxiliar, stimularea activităţilor educative şcolare şi extracurriculare, a activităţilor de performanţă ale elevilor prin programe complexe de acţiuni desfăşurate la nivelul şcolii, comunităţii, judeţului, precum şi a calendarului naţional specific. În domeniul relaţiei cu comunitatea – dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei oferite de unităţile şcolare din judeţul Vaslui, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Strategia Europa 2020.

În concluzie, în fiecare an ne propunem să ridicăm standardele de calitate în toată activitatea noastră.

Vă rugăm să prezentaţi, sintetic, dimensiunea „Școlii Vasluiene“.

E dificil să prezentăm sintetic, dimensiunea „Şcolii Vasluiene“, având în vedere faptul că propriile aprecieri pot avea un oarecare grad de subiectivism.

Totuşi, dacă luăm în considerare rezultatele obţinute de elevii noştri atât la examenele naţionale, cât şi la concursurile şi olimpiadele şcolare, cu siguranţă putem spune că suntem pe un drum ascendent, şi prin acestea am început să clădim o adevărată cultură a excelenţei educaţionale în judeţul Vaslui. Drept urmare a recunoaşterii acestor rezultate, Ministerul Educaţie Naţionale a aprobat înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă ca unitate cu personalitate juridică începând din acest an şcolar.

Acest centru este deschis tuturor copiilor capabili de performanţă pe raza întregului judeţ, fiind structurat în grupe pe disciplinele: matematică, fizică, chimie, informatică, biologie, geografie, limbi moderne.

Cele trei structuri se află în oraşele Vaslui, Bârlad şi Huşi şi sunt susţinute de către Consiliile locale aferente celor trei municipii.

În altă ordine de idei, sistemul de învăţământ de la nivelul judeţului Vaslui se caracterizează printr‑o notă distinctă  a dimensiunii  europene.

Susţin acest lucru prin numărul foarte mare de proiecte europene Erasmus, (KA1, KA2), POCU şi, de asemenea, prin rezultatele excepţionale la competiţiile: Şcoala Europeană, Made for Europe, Şcoli Ambasador ale Parlamentului European.

Nu în ultimul rând, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui împreună cu autorităţile locale şi judeţene, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, DGASPC, care are în vedere permanent dimensiunea socială a educaţiei, promovează incluziunea socială, diminuarea abandonului şcolar, integrarea copiilor cu CES în şcolile de masă.

Sunt pregătite instituțiile de învățământ din județ pentru anul școlar în curs? Cum răspund acestea cerinţelor actuale  ce definesc un învățământ eficient și de calitate?

Începutul acestui an şcolar ne‑a găsit într‑un mare „şantier“ la propriu, prin numărul mare de proiecte legate de infrastructura şcolară. Astfel, la nivelul judeţului nostru se află în diverse stadii de implementare peste 200 de proiecte finanţate prin mai multe surse: PNDL1, PNDL2, PNDR, PRIS, PRET, Banca Mondială.

Aceste proiecte constau în realizarea unor obiective de investiţii (construcţii de noi şcoli şi grădiniţe – 36), precum şi reabilitări, extinderi, consolidări în vederea obţinerii autorităţilor sanitare şi de securitate la incendiu.

Aşteptăm cu mare interes finalizarea tuturor acestor lucrări care, realmente, vor schimba „faţa“ judeţului, ducând astfel la creşterea eficienţei şi calităţii.

În încheiere, spuneți‑ne care sunt prioritățile în activitatea Inspectoratului Școlar Vaslui pentru anul școlar 2018‑2019?

Pe termen scurt, ne dorim să încheiem frumos anul şcolar 2018 – anul marii noastre sărbători – Centenarul Marii Uniri. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi‑a conceput o strategie proprie pentru marcarea acestui eveniment pe tot parcursul anului, prin realizarea unui plan  ce cuprinde 1.000 de activităţi susţinute atât de unităţile şcolare, cât şi de propria noastră instituţie, precum şi unităţile conexe.

Cele 1.000 de activităţi educative cuprind o paletă diversă de proiecte educative locale şi judeţene, simpozioane, conferinţe, dezbateri tematice, concursuri, expoziţii, întreceri sportive, activităţi cultural‑artistice, excursii tematice etc.

Anul 2018 a fost un bun prilej pentru continuarea colaborării cu instituţii din domeniul educaţiei din Republica Moldova, respectiv Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Naţional, Direcţii Raionale de Învăţământ (Anenii Noi, Cahul şi Ialoveni).

Au fost încheiate acorduri între Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi instituţiile amintite şi s‑au pus în practică diverse activităţi: vizite reciproce, participarea a 300 de directori de unităţi şcolare, şefii şi adjuncţi ai celor trei raioane, învăţători şi profesori la activităţile metodice ale cadrelor didactice din judeţul Vaslui. În cadrul acestor vizite s‑au desfăşurat activităţi de o înaltă ţinută metodică‑ştiinţifică şi spirituală în care au fost implicate un număr însemnat de cadre didactice şi de conducere, inspectori şcolari, elevi şi părinţi, reprezentanţi ai comunităţilor locale, lideri ai ortodoxiei.

De asemenea, avem în pregătire două mari evenimente de celebrare a Centenarului, precum şi a împlinirii a 50 de ani de existenţă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.

Astfel, pe 16 noiembrie vom organiza Simpozionul Internaţional de Arheologie Didactică prin intermediul căruia dorim, printr‑o reconciliere cu trecutul, să readucem în prim‑plan tot ceea ce a fost mai bun din metode, procedee, proceduri şi manuale şcolare, la toate disciplinele, punând în jurul aceleiaşi mese rotunde învăţământul universitar, învăţământul preuniversitar şi cercetarea ştiinţifică. Din acest prim laborator intelectual de înaltă ţinută va vedea lumina tiparului primul număr al Revistei Române de Arheologie Didactică.

A doua manifestare jubiliară va avea loc pe 17 noiembrie la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, unde se vor consuma momente pline de emoţie la care sunt invitaţi să participe toţi inspectorii şcolari, conducerile Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui de la începuturi până în prezent.

În cadrul unei  festivităţi vor fi  înmânate medalii, plachete jubiliare, diplome de excelenţă celor prezenţi, cu participarea autorităţilor judeţene şi a reprezentanţilor Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Interviu realizat de Oana PANAIT