Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare »  „Strategia de dezvoltare a învățământului preuniversitar hunedorean include promovarea învățământului profesional și tehnic“

 „Strategia de dezvoltare a învățământului preuniversitar hunedorean include promovarea învățământului profesional și tehnic“

Interviu cu prof. Maria Ștefănie, inspectorul general al ISJ Hunedoara


Stimată doamnă inspector general, ca în fiecare an, ne aflăm într-o perioadă în care învățământul preuniversitar este foarte ocupat, perioada pe care o traversăm fiind ea însăși plină de evenimente – schimbări, tulburări etc. Ce se întâmplă în județul Hunedoara?

Aș începe cu ultima parte a întrebării dumneavoastră: deși perioada curentă a avut o anumită încărcătură din punctul de vedere al schimbărilor, mă bucur să pot spune că în județul Hunedoara, în sistemul de învățământ preuniversitar, nu au existat tulburări de natura celor la care v-ați referit. În ceea ce privește activitățile care se desfășoară în această perioadă, le amintesc doar cele mai importante: simulările naționale pentru examenele de evaluare națională și bacalaureat, fazele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare, care vor fi urmate la începutul lunii aprilie de fazele naționale, înscrierea elevilor în învățământul primar, pregătirea admiterii în liceu și învățământul profesional și dual, etapele mișcării personalului didactic pentru anul școlar următor, derularea proiectului ROSE (Romania Secondary Education Project – Proiectul privind Învățământul Secundar), organizarea și monitorizarea pregătirii elevilor pentru examenele naționale, gestionarea schimbărilor survenite în finanțarea învățământului preuniversitar din punct de vedere al cheltuielilor salariale etc. În plus, nu facem rabat nici de la derularea tuturor activităților cuprinse în documentele de proiectare și planificare a activității inspectoratului școlar: Graficul unic de îndrumare și control, elaborat la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, Planul de audit public intern pentru anul 2018, Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, respectiv Planul managerial al instituției.

Profesorii nu sunt foarte mulțumiți cu creșterile salariale anunțate la începutul lunii martie. Care este situația în județul Hunedoara?

La nivelul județului Hunedoara nu sunt cazuri de personal didactic de predare care să nu beneficieze de majorare salarială, reglementată de prevederile Legii salarizării nr. 153/2017. Putem aprecia ca benefic acest lucru, fiind în asentimentul tuturor că investiția în resursa umană și motivarea financiară a cadrelor didactice vor duce la creșterea calității procesului instructiv-educativ și vor însemna în viitor și o creștere a interesului elevilor pentru școală.

Pentru personalul auxiliar și nedidactic din școli care sunt încadrați sub o normă, a fost o problemă legată de scăderea veniturilor acestora, fapt ce a dus la modificări legislative de urgență pentru a se putea încasa măcar salariul avut anterior.

Cum se descurcă ISJ Hunedoara cu plata salariilor angajaților din învățământ? Trecerea către ISJ-uri a acestei obligații a generat și situații mai puțin plăcute, fiind o reală provocare.

Modificarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal și asimilate, introducând inspectoratele școlare județene în circuitul economic al fondurilor pentru plata salariilor personalului din cadrul unităților de învățământ preuniversitar, reprezintă o revenire la starea de normalitate. Nu este o situație inedită. Anterior perioadei în care cheltuielile de personal și asimilate se asigurau din cote defalcate din TVA, prin bugetele locale, tot inspectoratele școlare au avut obligația gestionării acestor fonduri provenite din bugetul Ministerului Educației Naționale, însă atunci dispunând de un număr mai mare de salariați. Acum, începând cu data de 1 ianuarie 2018, instituția noastră și-a asumat, conform prevederilor legale, atât aprobarea proiectelor de buget ale unităților de învățământ din sistem, dar și repartizarea fondurilor alocate de minister cu această destinație, monitorizarea lor, urmată și de verificarea legalității utilizării acestora. Iar colegii din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara – deși la limita inferioară ca număr de salariați – au pregătirea și experiența necesară pentru ca tot acest sistem să funcționeze fără sincope. Apreciez ca eficient și meritoriu efortul depus de personalul de specialitate al instituției, în asigurarea plății la timp a salariilor din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, chiar dacă a presupus un efort suplimentar de timp și de vigilență, determinat în primul rând de numeroasele modificări din domeniul legislației fiscale ivite într-un timp relativ scurt – de exemplu au fost lansate 3 versiuni de lucru în aplicația electronică EDUSAL în 2 săptămâni exact înainte de perioada în care s-au achitat salariile. S-a simțit într-adevăr lipsa de personal suplimentar la compartimentele financiar, salarizare și audit intern, așteptând în acest moment aprobarea suplimentării statului de funcții al instituției cu posturile mai sus-amintite.

Mă bucur să pot spune că la nivelul județului Hunedoara nu s-au înregistrat situații neplăcute, de natura celor despre care aminteați.

Există interes pentru învățământul dual în județul Hunedoara?

Da, există interes pentru învățământul dual în județul Hunedoara.

Prin validarea legislației specifice învățământului dual începând cu anul școlar curent, la nivelul județului Hunedoara se resimte o creștere a interesului operatorilor economici pentru acest tip de învățământ. Dacă în acest an școlar, 3 operatori economici sunt direct implicați în procesul de formare a 60 de elevi prin învățământul dual, demonstrând o conlucrare eficientă cu autoritățile publice locale și cu unitățile de învățământ prin oferirea unui proces instructiv-educativ de calitate, pentru anul școlar 2018-2019, și-au manifestat interesul de a se implica în această formă de învățământ,  nu mai puțin de 7 operatori economici, solicitând 124 de locuri. Implicarea în creștere a agenților economici în formarea profesională a tinerilor noștri este lăudabilă și mizăm pe dobândirea și dezvoltarea de abilități și deprinderi necesare acestora pentru accesul pe piața muncii.

La nivelul județului vă confruntați cu problema depopulării cu elevi? Care sunt zonele cele mai sensibile din acest punct de vedere?

Pentru a asigura un serviciu educațional de calitate, fiecare actor educațional trebuie să analizeze cu maximă responsabilitate starea de fapt a sistemului de învățământ în fiecare unitate adminsitrativ-teritorială.

Problema demografică, a sporului negativ al populației, care duce la depopularea școlilor, este, într-adevăr, o altă provocare căreia trebuie să-i facem față și noi. Astfel, în fiecare an, populația școlară scade, ceea ce duce la scăderea numărului de clase și, ca urmare, la reducerea numărului de norme, posturi, catedre. Fenomenul se observă atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Pentru a asigura accesul egal la educație al tuturor copiilor, inclusiv al celor din zone izolate, cu populație școlară extrem de rarefiată (2-3 elevi în ciclul primar), acestora li se asigură școlarizarea în unitățile cu personalitate juridică din centrele de comună, unde condițiile oferite determină un act educativ de calitate, evitându-se școlarizarea lor prin învățământul simultan. Zonele cele mai sensibile din acest punct de vedere sunt: Hațeg, Brad, Hunedoara, Valea Jiului.

Ce vă așteaptă în următoarea perioadă de timp?

Următoarea perioadă de timp nu face notă discordantă față de restul anului 2018. În principal, sunt activități planificate în documentele de proiectare managerială ale instituției, ce vizează îndeplinirea obiectivelor și țintelor asumate de către fiecare compartiment funcțional al inspectoratului. Aș enumera câteva dintre acestea:

– Pregătirea și participarea elevilor la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Îmi doresc ca participarea elevilor hunedoreni la aceste competiții, să demonstreze talentele, abilitățile și cunoștințele lor, dar și implicarea cadrelor didactice în pregătirea acestora. Așteptăm ca tinerii noștri să se întoarcă acasă cu rezultate remarcabile.

– Examenele naționale (evaluarea națională și examenul de bacalaureat) reprezintă una dintre prioritățile noastre. Unul dintre obiectivele incluse de noi în documentele de proiectare managerială vizează și sporirea procentului de promovabilitate a absolvenților claselor a VIII-a și a XII-a. Rezultatele obținute de elevi la aceste examene pot demonstra că Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, în colaborare cu toți factorii educaționali, dar mai ales prin aportul personalului propriu și al personalului din unitățile de învățământ, a reușit să transforme școala în sursă de dezvoltare și inovare cognitivă, de formare de competențe și atitudini la elevi.

– Strategia de dezvoltare a învățământului preuniversitar hunedorean include între țintele strategice promovarea învățământului profesional și tehnic, cu accent pe învățământul profesional dual, precum și promovarea unor măsuri dinamice pentru accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor. În acest context, conducerea inspectoratului desfășoară, în perioada 19 martie-18 mai 2018, a doua ediție a Caravanei „Ai șansa să te întorci la școală!“.

– Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a depus două cereri de finanțare prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), pentru două proiecte: „Hai la școală! – O șansă pentru viitor“ prin apelul de proiecte „Școala pentru toți“ și „ȘANSA – Școala Activă pentru Noi, Succes pentru Angajator“ prin apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi și studenți în sectorul alimentar, industrie și servicii“. Cele două proiecte au fost declarate admise, primul dintre ele fiind selectat pentru finanțare, iar al doilea fiind admis după toate etapele de evaluare. Așteptăm semnarea contractelor de finanțare și implementarea acestora, deoarece activitățile proiectelor pot contribui la dezvoltarea unor programe integrate de educație pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii sau a abandonului școlar în județul Hunedoara, educație corectivă prin programul „A doua șansă“, precum și dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din liceele tehnologice din județul Hunedoara, cu scopul creșterii șanselor de ocupare a acestora și integrare pe piața muncii.

– În cursul lunii aprilie organizăm festivitatea de aniversare a 50 de ani de la înființarea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, în anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, sub egida „Un veac de România Mare“. Cu această ocazie, vor fi lansate două volume omagiale, care reflectă istoria instituției, respectiv starea învățământului hunedorean în prezent.

Interviu realizat de Oana PANAIT