Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Tindem spre o şcoală de rafinament şi bun‑gust, spre o pepinieră de calitate pentru treapta următoare de învăţământ“

„Tindem spre o şcoală de rafinament şi bun‑gust, spre o pepinieră de calitate pentru treapta următoare de învăţământ“

Interviu cu prof. Constantin Oancea, directorul Școlii Gimnaziale Ferdinand I Movila, Ialomița


Stimate domnule director, s‑a împământenit ideea că școlile bune se găsesc la oraș. Școala Ferdinand I din Movila este un exemplu clar că lucrurile nu stau deloc așa. Ce stă la baza renumelui de care se bucură instituția pe care o conduceți?

Atunci când se sună de intrare, pornim spre clasa de curs gândind la ceea ce avem de făcut, având încredere în succesul demersului didactic, sperând că vom reuşi să organizăm activităţile de predare‑învăţare‑evaluare, astfel încât, dintr‑o colaborare bună cu elevii, să fim cu toţii câştigaţi din toate punctele de vedere: cognitiv, emoţional, motivaţional, atitudinal şi încă altele.

Şcoala Gimnazială Ferdinand I Movila este o şcoală ,,pentru toţi copiii“. Copiii care învaţă la şcoală împreună învaţă să trăiască împreună. Şcoala Gimnazială Ferdinand I Movila îşi propune să devină O ŞCOALĂ PRIETENOASĂ.

Pentru mine, în calitate de coordonator al procesului de predare‑învăţare‑evaluare, Şcoala Gimnazială Ferdinand I Movila înseamnă foarte mult, pentru că nu‑mi este indiferent felul de a fi al acestei organizaţii, în care muncesc de peste 30 ani…

Împreună cu colegii mei, cadre didactice sau personal auxiliar, tindem spre o şcoală de rafinament şi bun‑gust, spre o pepinieră de calitate pentru treapta următoare de învăţământ – cea liceală, şi susţin cu toată convingerea că am reuşit!…

În această şcoală se dă o adevărată luptă pentru a elimina obișnuitul şi pentru a determina elevii să aspire spre cunoaştere, spre dezvoltarea capacităţii de ierarhizare a propriilor pasiuni, înclinaţii. Munca însăşi, desfăşurată aici, este făcută cu pasiune!

Domnule director, care este, în câteva cuvinte, strategia dvs. managerială?

Sunt director la această unitate şcolară de 15 ani – în acest interval, şcoala a avut două inspecţii RODIS (generale), obţinând calificativul maxim.

Am pus în practică un model colegial şi consider că sunt un leadership participativ. Existenţa unui set comun de valori pentru membrii organizaţiei este deja în practică la această unitate şcolară.

Şcoala noastră ţinteşte să ajungă o unitate reprezentativă a şcolilor din mediul rural, care să concureze cu şcoli din mediul urban, prin profesionalismul cadrelor didactice, prin performanţele elevilor săi, prin baza didac­tico‑materială modernă şi folosirea tehnologiei moderne în lecţii.

La începutul fiecărui an şcolar, prin Planul Operaţional, îmi propun mai multe obiective, printre care: realizarea Planului managerial al școlii în concordanţă cu strategia MEN; aplicarea legislaţiei în vigoare la nivelul unităţii de învăţământ; monitorizarea activităţii procesului instructiv‑educativ; apli­­­carea corectă a curriculumului naţional şi monitorizarea atentă a curriculumuului la decizia şcolii; stabilirea modalităţilor de reali­zare a planurilor individualizate de învăţare în vederea particularizării acestora de către cadrele didactice; dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea locală, instituţii de pe raza localităţii şi cu ONG‑uri.

Către ce se îndreaptă elevii la finalizarea studiilor gimnaziale?

Şcoala noastră are rezultate bune în demersul didactic. Toţi absolvenţii au urmat liceul şi şcoli profesionale şi majoritatea diferite facultăţi din ţară şi străinătate. În școala noastră nu se înregistrează abandon şcolar; toate cadrele didactice sunt calificate şi preocupate să obţină performanţe în activitatea didactică. Dovadă sunt rezultatele bune și foarte bune obţinute la evaluările naţionale, olimpiade şcolare şi alte concursuri locale, judeţene, naţionale.

Ce înseamnă performanța și calitatea pentru Școala Gimnazială Ferdinand I?

Acest lucru se realizează prin implicarea cadrelor didactice în realizarea în detaliu a activităţilor zilnice specifice, a concusurilor şcolare pe diferite discipline, a participării elevilor în activităţi culturale, de protejare a mediului, de realizare a faptelor umanitare, de colaborare cu diferite şcoli din judeţ şi din ţară.

Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de ARACIP, şi existenţa unui progres real de calitate de la o perioadă la alta reprezintă pentru şcoala noastră o prioritate. Cadrele didactice au întocmit planificări pe termen lung având obiective bine definite şi au urmărit în activitatea lor adaptarea unor tehnici moderne de predare şi evaluare. Manualele au fost alese de fiecare profesor în concordanţă cu deprinderile, aptitudinile şi particularităţile intelectuale ale elevilor şi pe niveluri de vârstă.

Ţintele stragice la care au aderat toate cadrele didactice sunt: reconsiderarea mana­gementului şcolii şi clasei în perspectiva egalizării şanselor; formarea deprinderilor şi competenţelor de utilizare a calculatorului şi tehnologiei moderne în lecţie; obţinerea de rezultate bune şi foarte bune la concursurile de la nivel local, judeţean şi EN; crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii; centrarea activităţii instructive pe învăţarea în clasă şi pe elaborarea de material didactic propriu;

În cultura organizaţională a şcolii noastre se are în vedere permanenta ridicare a nivelului educaţional, a culturii cadrelor didactice. Se încurajează coo­pe­rarea în vederea inovării procesului educaţional direct şi indirect, astfel se creează un climat şcolar pozitiv, conducând la calitatea implementării ofertei educaţionale a şcolii.

Performanţa mai constă în rezultatele de la finalul ciclurilor primar şi gimnazial, când elevul reuşeşte cu succes să îşi atingă ţinta propusă. În şcoala noastră se derulează un învăţământ centrat pe elev, care conduce la formarea competenţelor necesare integrării lor în următoarea etapă a învăţării – etapa liceală. Profesorii şcolii îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne.

Dotările sunt o condiţie importantă a calităţii la Școala Ferdinand I Movila?

Dotările sunt o condiţie importantă a calităţii în educaţie pentru că asigură un climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii din şcoală.

Dotările existente în şcoală asigură o reuşită în demersul didactic. Şcoala noastră a fost reabilitată în anul şcolar 2003‑2004, dispunând de nouă săli de clasă cu mobilier nou, încălzire centrală, iluminat ergonomic. Dispune de un teren de sport pentru orele de educaţie fizică cu gazon artificial. Are un cabinet de informatică cu 10 calculatoare conectate la internet, iar biblioteca are un fond de carte de 10.000 volume. În şcoală se folosesc toate dotările materiale existente cu succes.

Ce loc ocupă activităţile extracurriculare la Școala Gimnazială Ferdinand I? Cât de implicați sunt copiii în astfel de activități menite să le dezvolte armonios personalitatea și să le lărgească orizontul cunoașterii?

În şcoală se derulează proiecte educaţionale în ideea dezvoltării competenţelor de comu­nicare între elevi, precum şi a cooperării şi colaborării dintre toţi factorii educaţionali. În cadrul Proiectului naţional „Veşnicia s‑a născut la sat“, cei 30 elevi din grupul‑ţintă împreună cu cadrele didactice îndrumătoare au participat, pe parcursul anului școlar trecut, la următoarele secţiuni: monografia satului, eseuri, desene şi picturi, solişti vocali, dansuri populare, grup vocal. Elevii participanţi şi cadrele didactice îndrumătoare au primit diplome de participare şi premii. Mai amintim şi alte proiecte educaţionale care se derulează în şcoală: ,,Meserii uitate“, ,,Un gând bun pentru un suflet nevinovat“, ,,Drumul cel bun“, ca să nu amintesc decât câteva. Participând la aceste proiecte, s‑au atins obiective de natură formală, informală şi socio‑comportamentală.

Petrecem la şcoală aproape jumătate dintr‑o zi şi atunci trebuie să transformăm acest timp în ceva plăcut, util. Elevii noştri spun tot timpul: ,,Ce bine este la şcoală!“

Domnule director, care au fost cele mai plăcute momente pe care le‑ați trăit aici, la Școala Gimnazială Ferdinand I?

Dintre cele mai plăcute momente pe care le‑am trăit aici, încerc să rememorez câteva. Începând cu anul şcolar 2000‑2001, şcoala a participat la un Program finanţat prin PHARE – ONG CRIPS – cu titlul ,,Proiect de integrare a copiilor cu cerinţe speciale din comunitatea locală în învăţământul de masă“.
Din anul 2003 s‑a trecut la derularea Proiectului ,,Reabilitare, consolidare, refuncţio­­nalizare a şcolii din comună“. În şcoală se derulează proiectul ,,Şcoala timpului liber“ şi în cadrul acestuia s‑a reuşit editarea Revistei IRIS. Tot în cadrul acestui proiect am reuşit să înfiinţez cu elevii o for­maţie de mandoline cu care
particip la diferite con­cur­suri şcolare.

Domnule director, depuneți multă pasiune, energie în tot ceea ce faceți. Ce vă doriți pentru această instituție de învățământ în viitor?

Îmi doresc să‑şi păstreze identitatea şi să rămână una din şcolile cu rezultate foarte bune ale învăţământului ialomiţean. Vreau, de asemenea, ca cei care termină cursurile Şcolii Gimnaziale Ferdinand I Movila, peste ani, să spună cu mândrie: „Aici am învăţat şi eu!“

 Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU